Dôležité odkazy na webstránky:

Všetky semináre za rok 2019

NázovDátum
Holandsko, Hague - Dlhodobá stáž EUROJUST - 3 mesiace01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - krátkodobé (1-2 týždne)01.01.2019 - 31.12.2019
Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny01.01.2019 - 31.12.2019
Bilaterálny výmenný program pre súdy a prokuratúry 02.01.2019 - 31.12.2019
Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť medzinárodného práva verejného), OP EVS07.01.2019 - 10.01.2019
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť, DP JA SR Omšenie (OP EVS)14.01.2019 - 17.01.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.01.2019 - 18.01.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok21.01.2019 - 21.01.2019
Vlastníctvo a správa bytov a nebytových priestorov (DP JA SR Omšenie), OP EVS21.01.2019 - 22.01.2019
Aktuálna judikatúra ESĽP - trestnoprávne aspekty (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.01.2019 - 25.01.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS28.01.2019 - 30.01.2019
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS28.01.2019 - 31.01.2019
Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok29.01.2019 - 29.01.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.02.2019 - 04.02.2019
Manažérska miniakadémia (Manažérska komunikácia a vedenie ľudí), DP JA SR Omšenie, OP EVS04.02.2019 - 05.02.2019
Chorvátsko, Zágreb - Ľudské práva a prístup k justícií EÚ05.02.2019 - 06.02.2019
Slovenská republika, Omšenie - Ochrana spotrebiteľa v Európe06.02.2019 - 07.02.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.02.2019 - 13.02.2019
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.02.2019 - 12.02.2019
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok12.02.2019 - 12.02.2019
Rozsudok v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.02.2019 - 15.02.2019
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia18.02.2019 - 19.02.2019
O ústavnom súdnictve „vážne i menej vážne“ (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS18.02.2019 - 18.02.2019
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.02.2019 - 21.02.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS18.02.2019 - 20.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica19.02.2019 - 19.02.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP25.02.2019 - 27.02.2019
Aplikačné problémy rozhodovania v sociálnych veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.02.2019 - 26.02.2019
Poľsko, Krakow - " Hodnotenie a osvedčené postupy"27.02.2019 - 28.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (KE, PO), Krajský súd v Košiciach04.03.2019 - 04.03.2019
Vydávacie konanie, Európsky zatýkací rozkaz (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS04.03.2019 - 04.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS04.03.2019 - 06.03.2019
Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť obchodného, pracovného, rodinného práva a medzinárodného práva súkromného), Omšenie, OP EVS04.03.2019 - 07.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BA, TT, TN, NR) JA SR Pezinok07.03.2019 - 07.03.2019
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach11.03.2019 - 15.03.2019
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.03.2019 - 12.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica12.03.2019 - 12.03.2019
Česká republika, Praha - Nariadenie Brusel I13.03.2019 - 14.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS13.03.2019 - 15.03.2019
Slovinsko, Ljubljana - Ľudské práva14.03.2019 - 15.03.2019
Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia obchodných spoločností (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.03.2019 - 15.03.2019
Metodológia interpretácie práva a právna istota (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS15.03.2019 - 15.03.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ18.03.2019 - 19.03.2019
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.03.2019 - 19.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (KE, PO), KS Košice19.03.2019 - 19.03.2019
Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a e-dôkazy20.03.2019 - 22.03.2019
Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-085220.03.2019 - 20.03.2019
Aplikačná prax vo veciach trestnej zodpovednosti právnických osôb (ČR - komparatívna perspektíva), DP JA SR Omšenie, OP EVS21.03.2019 - 22.03.2019
Holandsko, Apeldoorn- Boj proti terorizmu a jeho financovanie25.03.2019 - 29.03.2019
Efektívne vedenie civilného konania a technika pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.03.2019 - 26.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS27.03.2019 - 29.03.2019
Teoretické otázky a praktické prípady pri rozhodovaní o uznaní a výkone cudzích civilných rozhodnutí (DP JA SR Omšenie)28.03.2019 - 29.03.2019
Nemecko, Konigswinter - Multilaterálny hospitačný program pre sudcov - správne právo31.03.2019 - 13.04.2019
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v civilných veciach 01.04.2019 - 05.04.2019
Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS01.04.2019 - 02.04.2019
Správne trestanie v praxi správnych orgánov (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.04.2019 - 05.04.2019
Cezhraničné spory v oblasti rodičovskej zodpovednosti k deťom (DP JA SR Omšenie), OP EVS08.04.2019 - 09.04.2019
Belgicko, Brusel - Správne právo v Európe09.04.2019 - 10.04.2019
Belgicko, Brusel - krátkodobý študijný pobyt - Inštitúcie Európskej únie 10.04.2019 - 12.04.2019
Výsady a imunity podľa medzinárodného práva v súdnom konaní (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.04.2019 - 10.04.2019
Rakúsko, Viedeň - Európska Charta ľudských práv11.04.2019 - 12.04.2019
Španielsko, Madrid - Boj proti terorizmu11.04.2019 - 12.04.2019
Náhrady tretím subjektom a trovy konania v civilnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.04.2019 - 12.04.2019
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - kybernetické trestné činy15.04.2019 - 17.04.2019
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)15.04.2019 - 17.04.2019
Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa súdneho správneho poriadku, vybrané otázky správneho trestania (Pezinok)24.04.2019 - 24.04.2019
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.04.2019 - 26.04.2019
Drogová trestná činnosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.04.2019 - 30.04.2019
Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) – 1. časť (JA SR Pezinok), OP EVS06.05.2019 - 06.05.2019
Obchodný register a register partnerov verejného sektora (DP JA SR Omšenie), OP EVS06.05.2019 - 07.05.2019
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a e-dôkazy09.05.2019 - 10.05.2019
Vedenie hlavného pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.05.2019 - 10.05.2019
Maďarská republika, Budapešť - seminár "Hospodárska súťaž"10.05.2019 - 11.05.2019
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach13.05.2019 - 17.05.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ13.05.2019 - 14.05.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP13.05.2019 - 15.05.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS13.05.2019 - 15.05.2019
Psychologický a lingvistický diskurz svedeckej výpovede (DP JA SR Omšenie), OP EVS13.05.2019 - 14.05.2019
Portugalsko, Lisabon - Cezhraničná spolupráca15.05.2019 - 16.05.2019
Celoštátne referendum v SR, teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné skúsenosti (JA SR Pezinok), OP EVS15.05.2019 - 15.05.2019
Trestné činy súvisiace s úpadkom dlžníka a daňová optimalizácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS16.05.2019 - 17.05.2019
Etika sudcu a prokurátora, Disciplinárna zodpovednosť sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.05.2019 - 21.05.2019
Belgicko, Brusel - Ekonomické trestné činy21.05.2019 - 22.05.2019
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia27.05.2019 - 28.05.2019
Judikatúra európskych súdov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS27.05.2019 - 27.05.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP)27.05.2019 - 30.05.2019
Rakúsko, Viedeň - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach03.06.2019 - 07.06.2019
Sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie - všeobecný systém - nároky a povinnosti (celoslovenské podujatie Pezinok), OP EVS03.06.2019 - 03.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS03.06.2019 - 05.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)03.06.2019 - 06.06.2019
Belgicko, Brusel - Európske rodinné právo06.06.2019 - 07.06.2019
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie - právnicka terminológia so zameraním na azyl a utečencov10.06.2019 - 12.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )10.06.2019 - 13.06.2019
Bulharsko, Sofia - Ochrana osobných údajov a právo na súkromie13.06.2019 - 14.06.2019
Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO13.06.2019 - 14.06.2019
Maďarsko Budapešť - konferencia Digitalizácia súdov13.06.2019 - 14.06.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore EÚ 17.06.2019 - 18.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS17.06.2019 - 19.06.2019
Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.06.2019 - 18.06.2019
Konferencia "Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve" (OP EVS), Bratislava19.06.2019 - 19.06.2019
Výklad práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS20.06.2019 - 21.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na trestné veci24.06.2019 - 28.06.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP24.06.2019 - 26.06.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)24.06.2019 - 27.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na ľudské práva01.07.2019 - 05.07.2019
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci 01.07.2019 - 05.07.2019
Nemecko, Berlín - seminár "Leadership in communication"02.07.2019 - 03.07.2019
Grécko, Thessaloniki - Európske občianské procesné právo10.07.2019 - 11.07.2019
Nemecko, Trier - Seminár so zameraním na legislatívu verejného obstarávania15.07.2019 - 16.07.2019
Česká republika, Kroměříž - Letná škola francúzského jazyka - Právnická terminológia so zameraním na trestné právo05.08.2019 - 09.08.2019
Letná škola anglického jazyka - právnická terminológia - cezhraničná spolupráca05.08.2019 - 09.08.2019
Česká republika, Kroměříž - Letná škola nemeckého jazyka05.08.2019 - 09.08.2019
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)12.08.2019 - 16.08.2019
Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (Hotel The Grand Vígľaš), OP EVS12.08.2019 - 16.08.2019
Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)19.08.2019 - 23.08.2019
Poľsko, Krakow Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na rodinné právo26.08.2019 - 30.08.2019
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci26.08.2019 - 30.08.2019
Francúzsko, Štrasbourg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2019 - 31.08.2020
Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov01.09.2019 - 28.02.2020
Luxembursko - Dlhodobá stáž na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov01.09.2019 - 30.06.2020
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)02.09.2019 - 03.09.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )02.09.2019 - 05.09.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)04.09.2019 - 05.09.2019
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (PČP)09.09.2019 - 12.09.2019
Litva, Vilnius - Daňové právo EÚ12.09.2019 - 13.09.2019
Luxembursko, Luxemburg - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ16.09.2019 - 17.09.2019
Aplikačné problémy Správneho súdneho poriadku z pohľadu krajských súdov a z pohľadu NS SR (JA SR Pezinok), OP EVS 17.09.2019 - 17.09.2019
Aktuálne problémy pracovného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.09.2019 - 18.09.2019
Nemecko, Nuremberg - Vyšetrovanie a stíhanie medzinárodných trestných činov v EÚ a vplyv utečencov 18.09.2019 - 20.09.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia - ochrana údajov18.09.2019 - 20.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (Košice, Prešov), KS Košice, OP EVS 18.09.2019 - 18.09.2019
Holandsko, Haag - Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného (HCCH)19.09.2019 - 20.09.2019
Práca s judikatúrou a aktuálne rozhodnutia Ústavného súdu ČR so zovšeobecňujúcim presahom (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.09.2019 - 20.09.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok23.09.2019 - 23.09.2019
Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom (Smolenice)24.09.2019 - 25.09.2019
Zákonnosť a použiteľnosť dôkazov získaných informačno-technickými prostriedkami v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.09.2019 - 25.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí25.09.2019 - 26.09.2019
Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ25.09.2019 - 27.09.2019
Najzraniteľnejší poškodení - obete sexuálneho zneužívania a domáceho násilia (BB, ZA, BA, TT, TN, NR) Banská Bystrica, OP EVS25.09.2019 - 25.09.2019
Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Brezno "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Revúca "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Žilina "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Martin "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Prešov "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Humenné "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Poprad "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Svidník "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Vranov nad Topľou "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka"26.09.2019 - 26.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Azylové právo EÚ30.09.2019 - 01.10.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica30.09.2019 - 30.09.2019
Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov, odporovateľnosť právnym úkonom (DP JA SR Omšenie), OP EVS30.09.2019 - 01.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS30.09.2019 - 02.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BA, TT, TN, NR), JA SR Pezinok01.10.2019 - 01.10.2019
Posudzovanie ovplyvnenia alkoholom a jeho úskalia (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok 02.10.2019 - 02.10.2019
Stavebný zákon - vybrané aplikačné problémy (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.10.2019 - 04.10.2019
Česká republika , Kroměŕíž - Etika v práve - konferencia -diskusné fórum07.10.2019 - 11.10.2019
Starostlivosť o maloletých, rozvod, BSM a výživné v cezhraničných veciach – praktické prípady (DP Omšenie), OP EVS07.10.2019 - 08.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva 08.10.2019 - 09.10.2019
Maďarsko, Budapešť - Konferencia "Súdy a komunikácia"10.10.2019 - 11.10.2019
Európska prokuratúra (EPPO), DP JA SR Omšenie (OP EVS) 10.10.2019 - 11.10.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 14.10.2019 - 15.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP14.10.2019 - 16.10.2019
Rakúsko, Viedeň - jazykové vzdelávanie -právnická terminológia so zameraním na súťažné právo14.10.2019 - 16.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS14.10.2019 - 16.10.2019
Aktuálne otázky dedičského práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.10.2019 - 15.10.2019
Daňové delikty a aplikačná prax súdov SR a Finančného riaditeľstva SR (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)17.10.2019 - 17.10.2019
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.10.2019 - 18.10.2019
Právo a šport (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS18.10.2019 - 18.10.2019
Určovanie právomoci v cezhraničných sporoch a riešenie základných procesných otázok (Brusel I, Brusel II, ZMPS,), OP EVS21.10.2019 - 22.10.2019
Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) - 2. časť (Odvolacie konanie), JA SR Pezinok (OP EVS)21.10.2019 - 21.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS21.10.2019 - 23.10.2019
Belgicko,Spa-Kybernetické výzvy v boji proti terorizmu22.10.2019 - 25.10.2019
Taliansko, Scandicci - Alternatívne riešenie sporov/Mediácia23.10.2019 - 24.10.2019
Odôvodnenia súdnych rozhodnutí (konferencia, OP EVS)23.10.2019 - 23.10.2019
Pobyt, zaistenie a administratívne vyhostenie cudzincov, azyl (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 23.10.2019 - 23.10.2019
Riadne a mimoriadne opravné prostriedky (DP JA SR Omšenie), OP EVS24.10.2019 - 25.10.2019
Rakúsko, Viedeň - Študijný pobyt v Agentúre pre základné ľudské práva (FRA)28.10.2019 - 29.10.2019
Prežarovanie ústavy podústavným právom; Všeobecný súd pred ÚS SR; Vzťah slovenského, medzinárodného a európskeho práva (Pezinok)28.10.2019 - 28.10.2019
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)28.10.2019 - 30.10.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS28.10.2019 - 30.10.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (BB, ZA), ÚPV SR Banská Bystrica29.10.2019 - 29.10.2019
Trestné konanie pred súdom prvého stupňa (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS29.10.2019 - 29.10.2019
Zodpovednosť za škodu spôsobenú obchodnej spoločnosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS30.10.2019 - 30.10.2019
Belgicko, Brusel - krátkodobý študijný pobyt - Inštitúcie Európskej únie04.11.2019 - 06.11.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo04.11.2019 - 06.11.2019
Trestné právo Európskej únie - aplikačná prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 04.11.2019 - 04.11.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS06.11.2019 - 08.11.2019
Súhrnný trest (DP JA SR Omšenie), OP EVS07.11.2019 - 08.11.2019
Holandsko, Haag - Krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST-e11.11.2019 - 13.11.2019
AIAKOS 2019 - Výmenný program11.11.2019 - 22.12.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Košiciach)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Michalovce)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Rožňava)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Trebišov)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Prešove)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Bardejov)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Humenné)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Kežmarok)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Poprad)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Žilina)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Čadca)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Dolný Kubín)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Martin)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Ružomberok)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Banskej Bystrici)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Lučenec)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Revúca)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Rimavská Sobota)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Veľký Krtíš)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Žiar nad Hronom)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Nitre)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Komárno)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Levice)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Trenčíne)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Považská Bystrica)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Partizánske)12.11.2019 - 12.11.2019
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Bánovce nad Bebravou)12.11.2019 - 12.11.2019
Prevod obchodných podielov a akcií (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.11.2019 - 13.11.2019
Švajčiarsko, Ženeva - Svetové fórum pre sudcov zamerané na duševné vlastníctvo13.11.2019 - 15.11.2019
Bulharsko,Sofia - Prístup k spravodlivosti osobám so zdravotným postihnutím13.11.2019 - 15.11.2019
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047113.11.2019 - 13.11.2019
Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe14.11.2019 - 15.11.2019
Trestná činnosť súvisiaca s prideľovaním a čerpaním dotácií a zadávaním zákaziek (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.11.2019 - 15.11.2019
Aktuálne problémy územnej samosprávy (celoslovenské podujatie, Krajský súd v Košiciach), OP EVS18.11.2019 - 18.11.2019
Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.11.2019 - 19.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Trestná zodpovednosť právnickej osoby v teórii a praxi (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS20.11.2019 - 20.11.2019
Anglický jazyk – právnická terminológia (DIXON Resort, Banská Bystrica), OP EVS20.11.2019 - 22.11.2019
Luxemburg, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch24.11.2019 - 29.11.2019
Nemecko, Wustrau - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním ľudské práva 25.11.2019 - 29.11.2019
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zodpovednosti za škodu v súkromnom práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS 26.11.2019 - 26.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019
Postúpenie pohľadávky v hmotnom a procesnom práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS28.11.2019 - 28.11.2019
Kontradiktórnosť trestného konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS28.11.2019 - 29.11.2019
Luxembursko, Francúzsko - zahraničné stáže na Európských súdoch01.12.2019 - 06.12.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP02.12.2019 - 04.12.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS02.12.2019 - 04.12.2019
Anglický jazyk – právnická terminológia (DIXON Resort, Banská Bystrica), OP EVS02.12.2019 - 04.12.2019
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DIXON Resort, Banská Bystrica), OP EVS02.12.2019 - 04.12.2019
Aktuálna judikatúra ESĽP – občianskoprávne aspekty (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.12.2019 - 03.12.2019
Záložné právo v praxi (celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok), OP EVS04.12.2019 - 04.12.2019
Európsky vyšetrovací príkaz a poskytovanie právnej pomoci v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.12.2019 - 06.12.2019
Zmena nemusí bolieť / manažment zmeny (KE, PO), Krajský súd v Košiciach09.12.2019 - 09.12.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS09.12.2019 - 11.12.2019
Rozhodovanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (DP JA SR Omšenie), OP EVS09.12.2019 - 10.12.2019
Komunikačné zručnosti probačného a mediačného úradníka a asertívna komunikácia (KE, PO), KS Košice10.12.2019 - 10.12.2019
Manažment civilného konania (ako efektívne konať a rozhodovať), celoslovenské podujatie JA SR Pezinok, OP EVS10.12.2019 - 10.12.2019
Vedenie hlavného pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.12.2019 - 13.12.2019