Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.02.2019 - 04.02.2019
Slovenská republika, Omšenie - Ochrana spotrebiteľa v Európe06.02.2019 - 07.02.2019
Prejudiciálne konanie pred SD EÚ (najmä v trestných a správnych veciach), celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok12.02.2019 - 12.02.2019
Aplikačné problémy rozhodovania v sociálnych veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.02.2019 - 26.02.2019
Psychologické aspekty práce sudcu a prokurátora (KE, PO), Krajský súd v Košiciach04.03.2019 - 04.03.2019
Vydávacie konanie, Európsky zatýkací rozkaz (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS04.03.2019 - 04.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS04.03.2019 - 06.03.2019
Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť obchodného, pracovného, rodinného práva a medzinárodného práva súkromného), Omšenie, OP EVS04.03.2019 - 07.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BA, TT, TN, NR) JA SR Pezinok07.03.2019 - 07.03.2019
Podielové spoluvlastníctvo (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.03.2019 - 12.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BB, ZA) ÚPV SR Banská Bystrica12.03.2019 - 12.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS13.03.2019 - 15.03.2019
Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia obchodných spoločností (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.03.2019 - 15.03.2019
Metodológia interpretácie práva a právna istota (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS15.03.2019 - 15.03.2019
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.03.2019 - 19.03.2019
Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (KE, PO), KS Košice19.03.2019 - 19.03.2019
Aplikačná prax vo veciach trestnej zodpovednosti právnických osôb (ČR - komparatívna perspektíva), DP JA SR Omšenie, OP EVS21.03.2019 - 22.03.2019
Efektívne vedenie civilného konania a technika pojednávania (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.03.2019 - 26.03.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS27.03.2019 - 29.03.2019
Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS01.04.2019 - 02.04.2019
Správne trestanie v praxi správnych orgánov (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.04.2019 - 05.04.2019
Belgicko, Brusel - Správne právo v Európe09.04.2019 - 10.04.2019
Belgicko, Brusel - krátkodobý študijný pobyt - Inštitúcie Európskej únie 10.04.2019 - 12.04.2019
Výsady a imunity podľa medzinárodného práva v súdnom konaní (celoslovenské podujatie) JA SR Pezinok10.04.2019 - 10.04.2019
Rakúsko, Viedeň - Európska Charta ľudských práv11.04.2019 - 12.04.2019
Španielsko, Madrid - Boj proti terorizmu11.04.2019 - 12.04.2019
Česká republika, Kroměříž - Jazykové vzdelávanie - kybernetické trestné činy15.04.2019 - 17.04.2019
Drogová trestná činnosť (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.04.2019 - 30.04.2019
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a e-dôkazy09.05.2019 - 10.05.2019
Francúzsko, Bordeaux - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v trestných veciach13.05.2019 - 17.05.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ13.05.2019 - 14.05.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP13.05.2019 - 15.05.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS13.05.2019 - 15.05.2019
Portugalsko, Lisabon - Cezhraničná spolupráca15.05.2019 - 16.05.2019
Belgicko, Brusel - Ekonomické trestné činy21.05.2019 - 22.05.2019
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia27.05.2019 - 28.05.2019
Rakúsko, Viedeň - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach03.06.2019 - 07.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS03.06.2019 - 05.06.2019
Belgicko, Brusel - Európske rodinné právo06.06.2019 - 07.06.2019
Litva, Vilnius - Jazykové vzdelávanie - právnicka terminológia so zameraním na azyl a utečencov10.06.2019 - 12.06.2019
Bulharsko, Sofia - Ochrana osobných údajov a právo na súkromie13.06.2019 - 14.06.2019
Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO13.06.2019 - 14.06.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore EÚ 17.06.2019 - 18.06.2019
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS17.06.2019 - 19.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na trestné veci24.06.2019 - 28.06.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP24.06.2019 - 26.06.2019
Belgicko, Brusel - Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na ľudské práva01.07.2019 - 05.07.2019
Poľsko, Lublin - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci 01.07.2019 - 05.07.2019
Nemecko, Berlín - seminár "Leadership in communication"02.07.2019 - 03.07.2019
Grécko, Thessaloniki - Európske občianské procesné právo10.07.2019 - 11.07.2019
Nemecko, Trier - Seminár so zameraním na legislatívu verejného obstarávania15.07.2019 - 16.07.2019
Letná škola - jazykové vzdelávanie so zameraním na rodinné právo26.08.2019 - 30.08.2019
Rumunsko, Bukurešť - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na občianské veci26.08.2019 - 30.08.2019
Litva, Vilnius - Daňové právo EÚ12.09.2019 - 13.09.2019
Luxembursko, Luxemburg - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ16.09.2019 - 17.09.2019
Nemecko, Nuremberg - Vyšetrovanie a stíhanie medzinárodných trestných činov v EÚ a vplyv utečencov 18.09.2019 - 20.09.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia - ochrana údajov18.09.2019 - 20.09.2019
Holandsko, Haag - Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného (HCCH)19.09.2019 - 20.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Doručovanie písomnosti a vykonávanie dôkazov v zahraničí25.09.2019 - 26.09.2019
Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ25.09.2019 - 27.09.2019
Grécko, Thessaloniki - Azylové právo EÚ30.09.2019 - 01.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva 08.10.2019 - 09.10.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP14.10.2019 - 16.10.2019
Rakúsko, Viedeň - jazykové vzdelávanie -právnická terminológia so zameraním na súťažné právo14.10.2019 - 16.10.2019
Luxembursko, Luxemburg - krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ 15.10.2019 - 15.10.2019
Taliansko, Scandicci - Alternatívne riešenie sporov/Mediácia23.10.2019 - 24.10.2019
Rakúsko, Viedeň - Študijný pobyt v Agentúre pre základné ľudské práva (FRA)28.10.2019 - 29.10.2019
Belgicko, Brusel - krátkodobý študijný pobyt - Inštitúcie Európskej únie04.11.2019 - 06.11.2019
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním na daňové právo04.11.2019 - 06.11.2019
Česká republika, Praha - seminár "Personal Leadership"06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni06.11.2019 - 07.11.2019
Holandsko, Haag - Krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST-e11.11.2019 - 13.11.2019
Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe14.11.2019 - 15.11.2019
Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ19.11.2019 - 20.11.2019
Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I. 20.11.2019 - 21.11.2019
Nemecko, Wustrau - Jazykové vzdelávanie - právnická terminológia so zameraním ľudské práva 25.11.2019 - 29.11.2019
Švédsko, Štokholm - Seminár "Change mamagement"28.11.2019 - 29.11.2019
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP02.12.2019 - 04.12.2019