Dôležité odkazy na webstránky:

Všetky semináre za rok 2018

NázovDátum
Holandsko, Hague - Dlhodobé stáže EUROJUST - 3-4 mesiace01.01.2018 - 31.12.2018
Výmenný program pre justičné autority01.01.2018 - 31.12.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti verejného práva" (DP JA SR Omšenie)08.01.2018 - 11.01.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS15.01.2018 - 18.01.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "vzdelávanie v oblasti medzinárodného a európskeho práva" DP JA SR Omšenie 22.01.2018 - 25.01.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS22.01.2018 - 24.01.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)29.01.2018 - 30.01.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.01.2018 - 01.02.2018
Taliansko - Súťažné právo a ekonomika01.02.2018 - 03.02.2018
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve01.02.2018 - 02.02.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)05.02.2018 - 06.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (1. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.02.2018 - 08.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - VSÚ, JČ, AS NS SR, SP ÚS SR (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.02.2018 - 15.02.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.02.2018 - 14.02.2018
Umenie a právo (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS19.02.2018 - 19.02.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (2. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.02.2018 - 22.02.2018
Česká republika, Praha - Uplatňovanie noriem EÚ v trestnom súdnictve22.02.2018 - 23.02.2018
Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok), celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok22.02.2018 - 22.02.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Postrekodifikačná aplikačná prax pre II. stupeň (sporový a mimosporový poriadok)"22.02.2018 - 22.02.2018
Činnosť zločineckých skupín a imigrácia (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok), OP EVS26.02.2018 - 26.02.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.02.2018 - 28.02.2018
Aktuálna rozhodovacia prax - seminár určený pre funkčne mladých sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS27.02.2018 - 28.02.2018
Správne trestanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS01.03.2018 - 02.03.2018
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy - medzinárodná spolupráca v trestných veciach05.03.2018 - 06.03.2018
Rumunsko, Bukurešť - Lingvistický seminár -justičná spolupráca v civilných veciach05.03.2018 - 09.03.2018
Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (3. časť) - PČP (DP JA SR Omšenie), OP EVS05.03.2018 - 08.03.2018
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)07.03.2018 - 07.03.2018
Spory v oblasti duševného vlastníctva (celoslovenské poduajatie JA SR Pezinok)07.03.2018 - 07.03.2018
Time management, efektívne využitie času - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)08.03.2018 - 08.03.2018
Francúzsko, Bordeaux - Lingvistický seminár - justičná spolupráca v trestných veciach12.03.2018 - 16.03.2018
Belgicko, Brusel - Letná jazyková škola so zameraním na trestnú terminológiu12.03.2018 - 16.03.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva12.03.2018 - 14.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.03.2018 - 14.03.2018
Finančné vyšetrovanie (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.03.2018 - 13.03.2018
Grécko,Thessaloniki - Aplikácia základných práv a slobôd 15.03.2018 - 16.03.2018
Aktuálne otázky určovania právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu cudzích rozhodnutí podľa nariadení EÚ (OP EVS)15.03.2018 - 16.03.2018
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov 19.03.2018 - 21.03.2018
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (celoslovenské podujatie v JA SR Pezinok)19.03.2018 - 19.03.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ19.03.2018 - 20.03.2018
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)19.03.2018 - 21.03.2018
Nemajetková ujma pozostalých príbuzných (celoslovenské poduajtie v JA SR Pezinok)21.03.2018 - 21.03.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva26.03.2018 - 28.03.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 28.03.2018
Osobný bankrot (DP JA SR Omšenie), OP EVS26.03.2018 - 27.03.2018
Nemecko, Berlín - Novinky v metodike odbornej prípravy 27.03.2018 - 28.03.2018
Súčasné problémy občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-14-085227.03.2018 - 27.03.2018
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (DP JA SR Omšenie), APVV-16-0471 28.03.2018 - 29.03.2018
Česká republika, Praha - Uplatňovanie nástrojov EÚ v trestnom súdnictve05.04.2018 - 06.04.2018
Španielsko, Barcelona - Insolvenčné právo11.04.2018 - 12.04.2018
Cezhraničné spory v rodinných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.04.2018 - 13.04.2018
Infožiadosti vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)16.04.2018 - 16.04.2018
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)16.04.2018 - 18.04.2018
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)16.04.2018 - 18.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS16.04.2018 - 18.04.2018
Time management, efektívne využitie času - BB, ZA (UPV SR Banská Bystrica)17.04.2018 - 17.04.2018
Nemecko, Trier - Spoločné vyšetrovacie tímy17.04.2018 - 20.04.2018
Slovinsko, Ljubljana - Sudcovské remeslo18.04.2018 - 19.04.2018
Rakúsko, Viedeň - Uplatňovanie Charty základných práv EÚ19.04.2018 - 20.04.2018
Zaistenie osôb v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.04.2018 - 20.04.2018
Belgicko, Brusel - Zmierovacie konanie a mediácia23.04.2018 - 24.04.2018
Španielsko, Madrid - Lingvistický seminár so zameraním na kybernetické trestné činy23.04.2018 - 25.04.2018
Belgicko, Brusel - Krátkodobý študiijný pobyt v inštitúciach Európskej únie23.04.2018 - 25.04.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS23.04.2018 - 25.04.2018
THEMIS 2018 (Španielsko, Litva, Maďarsko, Grécko)24.04.2018 - 06.07.2018
Holandsko, Utrecht - Jazykové vzdelávanie - justičná spolupráca v trestných veciach30.04.2018 - 04.05.2018
Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Banskej Bystrici "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Zvolen "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Brezno "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Žiar nad Hronom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bánovce nad Bebravou "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Trnave "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Trnava "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Galanta "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Skalica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Senica "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Piešťany "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Použitie inštitútu agenta v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.05.2018 - 04.05.2018
Estónsko, Tallin - Seminár o líderstve03.05.2018 - 04.05.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Civilnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"03.05.2018 - 03.05.2018
Súdna argumentácia (DP JA SR Omšenie), OP EVS10.05.2018 - 11.05.2018
Rumunsko, Bukurešť - Seminár so zameraním na správne právo14.05.2018 - 15.05.2018
Dovolacie konanie podľa Trestného poriadku (DP JA SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 15.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS14.05.2018 - 16.05.2018
Rozhodovanie vo veciach územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS15.05.2018 - 15.05.2018
Chorvátsko, Zagreb - Nariadenie Brusel I16.05.2018 - 17.05.2018
Hodnotenie dôkazov a hodnovernosti výpovedí svedkov v civilnom procese (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS21.05.2018 - 21.05.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry „vstupné vzdelávanie“ (DP JA SR Omšenie)21.05.2018 - 24.05.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS21.05.2018 - 23.05.2018
Náhrady v trestnom súdnom konaní (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok )23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Náhrady v trestnom súdnom konaní"23.05.2018 - 23.05.2018
Česká republika - Kroměříž-Rodinné právo verejné 23.05.2018 - 25.05.2018
Civilný sporový poriadok v komparatívnej perspektíve s nemeckým Civilným súdnym poriadkom (JA SR Pezinok), OP EVS24.05.2018 - 24.05.2018
Poľsko, Krakov - Zhromažďovanie a prípustnosť dôkazov v boji proti terorizmu28.05.2018 - 29.05.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ28.05.2018 - 29.05.2018
Obchodovanie s ľuďmi (DP JA SR Omšenie)28.05.2018 - 29.05.2018
Aktuálna rozhodovacia prax vo vzťahu k zodpovednosti za škodu v súkromnom práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS30.05.2018 - 30.05.2018
Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)31.05.2018 - 31.05.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie- justičná spolupráca v občianských veciach04.06.2018 - 08.06.2018
Diskusné fórum CSP / CMP I. (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)04.06.2018 - 04.06.2018
Holandsko, Haag - Krátkodobý študijný pobyt v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného07.06.2018 - 08.06.2018
Malta - Ekonomické trestné činy: Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ11.06.2018 - 12.06.2018
Aktuálne problémy patentového práva (UPV SR Banská Bystrica)11.06.2018 - 11.06.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS11.06.2018 - 13.06.2018
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 1. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.06.2018 - 14.06.2018
Nemecko, Trier - Prístup k spravodlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím13.06.2018 - 15.06.2018
Lotyšsko, Riga - Ochrana finančných záujmov EÚ18.06.2018 - 19.06.2018
Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva18.06.2018 - 20.06.2018
Pramene práva (DP JA SR Omšenie)18.06.2018 - 19.06.2018
Luxembursko - Prejudiciálna otázka v EÚ19.06.2018 - 20.06.2018
Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)20.06.2018 - 20.06.2018
Trestné právo Európskej únie (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS21.06.2018 - 21.06.2018
Prejudiciálna otázka (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.06.2018 - 22.06.2018
Diskusné fórum CSP / CMP II (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)25.06.2018 - 25.06.2018
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS25.06.2018 - 28.06.2018
Rumunsko, Bukurešť - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ26.06.2018 - 27.06.2018
Veľká Británia, Londýn - Sudcovské remeslo26.06.2018 - 27.06.2018
Trestanie mladistvých (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS26.06.2018 - 26.06.2018
Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)28.06.2018 - 28.06.2018
Portugalsko, Lisabon - Jazykové vzdelávanie so zameraním na terminológiu ľudských práv EÚ02.07.2018 - 06.07.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ02.07.2018 - 03.07.2018
Nemecko, Trier - Právo životného prostredia EÚ09.07.2018 - 10.07.2018
Grécko, Thessaloniki - Procesné právo EÚ v rodinných veciach11.07.2018 - 12.07.2018
Letná jazyková škola - Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)13.08.2018 - 17.08.2018
Česká republika, Kroměříž - Trestné činy z nenávisti, extrémestické prejavy, radikalizmus osôb hlasiaich sa k islámu14.08.2018 - 15.08.2018
Poľsko, Krakov - Letná jazyková škola so zameraním na civilné veci27.08.2018 - 31.08.2018
Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov 01.09.2018 - 28.02.2019
Luxembursko - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 10 mesiacov01.09.2018 - 30.06.2019
Francúzsko, Štrasburg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov01.09.2018 - 31.08.2019
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)03.09.2018 - 04.09.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry "Kultivácia osobnosti" (DP JA SR Omšenie)03.09.2018 - 06.09.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)05.09.2018 - 06.09.2018
Česká republika, Praha - Obchodovanie s ľuďmi s dôrazom na pracovné a ďalšie formy vykorisťovania06.09.2018 - 06.09.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ10.09.2018 - 11.09.2018
Taliansko, Macerata - Súťažné právo EÚ - 2 semináre10.09.2018 - 18.01.2019
Psychológia výsluchu II. - KE, PO (Krajský súd v Košiciach), OP EVS10.09.2018 - 10.09.2018
Elektronická komunikácia a jej bezpečnosť (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.09.2018 - 10.09.2018
Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS10.09.2018 - 13.09.2018
Psychológia výsluchu II. - BB, ZA (ÚPV SR Banská Bystrica), OP EVS11.09.2018 - 11.09.2018
Česká republika, Kroměříž - Lingvistický seminár so zameraním na ochranu údajov12.09.2018 - 14.09.2018
Psychológia výsluchu II. - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok), OP EVS12.09.2018 - 12.09.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)13.09.2018 - 13.09.2018
ˇPoľsko, Lublin - Ľudské práva a prístup k spravodlivosti v EÚ17.09.2018 - 18.09.2018
Belgicko Brusel - Krátkodobý študijný pobyt v inštitúciach Európskej únie17.09.2018 - 19.09.2018
Aktuálne problémy pracovného práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS17.09.2018 - 18.09.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS17.09.2018 - 19.09.2018
Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)19.09.2018 - 19.09.2018
Správny súdny poriadok a aplikačná prax súdov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)20.09.2018 - 20.09.2018
Rozsudok v trestnom konaní (DP JA SR Omšenie)20.09.2018 - 21.09.2018
Portugalsko, Lisabon - Európske pracovné právo 24.09.2018 - 25.09.2018
Francúzsko, Štrasburg - Vzdelávanie pre lektorov v oblasti ľudských práv (externých členov pedagogického zboru JA SR)24.09.2018 - 25.09.2018
Česká republika, Kroměříž - Etika v práve - diskusné fórum24.09.2018 - 26.09.2018
Súdny prieskum v oblasti životného prostredia (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS24.09.2018 - 24.09.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - BB, ZA (ÚPV SR Banská Bystrica)25.09.2018 - 25.09.2018
Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - BB, ZA (ÚPV SR Banská Bystrica)26.09.2018 - 26.09.2018
Taliansko, Scandicci - Kybernetické trestné činy, medzinárodná spolupráca v trestných veciach27.09.2018 - 28.09.2018
Chorvátsko, Zadar -Antitrustové právo EU27.09.2018 - 28.09.2018
Scudzovacie zmluvy a zmluva o dielo (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS27.09.2018 - 27.09.2018
Právny styk s cudzinou v trestných veciach (DP JA SR Omšenie), OP EVS27.09.2018 - 28.09.2018
Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - Ľudské práva v EÚ01.10.2018 - 05.10.2018
Holandsko - Finančné vyšetrovania a zhabanie majetku01.10.2018 - 05.10.2018
Dokazovanie ako pilier súdneho konania (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS01.10.2018 - 01.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS01.10.2018 - 03.10.2018
Belgicko, Brusel - Uplatňovanie právnych princípov v praxi:Úloha sudcov a prokurátorov02.10.2018 - 03.10.2018
Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa a dobrá viera v zápis do katastra nehnuteľností (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.10.2018 - 03.10.2018
Taliansko - Súťažné právo a ekonomika - záverečný seminár04.10.2018 - 06.10.2018
Súbeh správneho a trestného konania – zásada NE BIS IN IDEM (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.10.2018 - 05.10.2018
Holandsko,Haag- Krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST-e08.10.2018 - 12.10.2018
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve (DP JA SR Omšenie)08.10.2018 - 09.10.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)09.10.2018 - 09.10.2018
Aktuálne otázky obchodného registra (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS11.10.2018 - 11.10.2018
Páchatelia a obete trestných činov (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.10.2018 - 12.10.2018
Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov (DP JA SR Omšenie), OP EVS15.10.2018 - 16.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS15.10.2018 - 17.10.2018
Rakúsko,Viedeň - Lingvistický seminár - Súťažné právo17.10.2018 - 19.10.2018
Korupcia vo verejnom sektore (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.10.2018 - 19.10.2018
Správny súdny poriadok v činnosti prokurátora (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)22.10.2018 - 22.10.2018
Postavenie znalca v konaní pred súdom (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.10.2018 - 23.10.2018
Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ23.10.2018 - 24.10.2018
Taliansko, Scandicci - Európsky príkaz na zablokovanie účtov24.10.2018 - 25.10.2018
Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)24.10.2018 - 24.10.2018
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)24.10.2018 - 26.10.2018
Francúzsky jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)24.10.2018 - 26.10.2018
Poľsko, Krakow - Anglický jazyk v občianských a rodinných veciach - právnická terminológia 29.10.2018 - 31.10.2018
Luxembursko - Krátkodobý študijný pobyt na Súdnom dvore EÚ29.10.2018 - 30.10.2018
Kontradiktórnosť trestného konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 29.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 31.10.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP III (neodkladné a zabezpečovacie opatrenia), JA SR Pezinok (OP EVS)05.11.2018 - 05.11.2018
Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo05.11.2018 - 09.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva05.11.2018 - 07.11.2018
AIAKOS 2018 - výmenný program 05.11.2018 - 23.11.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry (vzdelávanie v oblasti verejného práva), DP JA SR Omšenie05.11.2018 - 08.11.2018
Chorvátsko, Záhreb - Nenávistné prejavy v médiách06.11.2018 - 07.11.2018
Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Topoľčany "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Považská Bystrica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Mesto nad Váhom "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Piešťany "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trnava "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Senica "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Čadca "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Dolný Kubín "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Video prenos - Okresný súd Ružomberok "Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka"06.11.2018 - 06.11.2018
Ochrana spotrebiteľa: aktuálna judikatúra SDEÚ a ochrana spotrebiteľa v službách cestovného ruchu (JA SR Pezinok), OP EVS07.11.2018 - 07.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Aktuálna judikatúra ESĽP a jej vplyv na slovenskú súdnu prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)08.11.2018 - 08.11.2018
Proporcionalita v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)12.11.2018 - 12.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 14.11.2018
Zodpovednosť orgánov obchodných spoločností za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 13.11.2018
NSR - Multilaterálny hospitačný program13.11.2018 - 30.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP IV (konanie na súde prvej inštancie), JA SR Pezinok (OP EVS)19.11.2018 - 19.11.2018
Rakúsko, Viedeň - Agentúra EÚ pre základné ľudské práva (FRA)19.11.2018 - 23.11.2018
Výkon sudcovskej a prokurátorskej funkcie a médiá (DP JA SR Omšenie), OP EVS19.11.2018 - 20.11.2018
Video prenos - Okresný súd Michalovce "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Náhrady v civilnom súdnom konaní (JA SR Pezinok)21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Košiciach "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rožňava "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Poprad "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Humenné "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Bardejov "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Spišská Nová Ves "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Trebišov "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Prešove "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Kežmarok "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Stará Ľubovňa "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Žilina "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Čadca "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Martin "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nitra "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Liptovský Mikuláš "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Námestovo "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Komárno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Levice "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Nové Zámky "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Banská Bystrica "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Brezno "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Lučenec "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Revúca "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Rimavská Sobota "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Veľký Krtíš "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Krajský súd v Trenčíne "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Video prenos - Okresný súd Partizánske "Náhrady v civilnom súdnom konaní"21.11.2018 - 21.11.2018
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.11.2018 - 23.11.2018
Diskusné fórum: CSP a CMP V (Konanie na súde druhej inštancie. Dovolanie), JA SR Pezinok (OP EVS)26.11.2018 - 26.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS26.11.2018 - 28.11.2018
Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa28.11.2018 - 29.11.2018
Zákaz diskriminácie v jednotlivých oblastiach práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)28.11.2018 - 28.11.2018
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP) celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok, OP EVS29.11.2018 - 29.11.2018
Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.11.2018 - 30.11.2018
Francúzsko, Štrasburg - Krátkodobý pobyt na Európskom súde pre ľudské práva03.12.2018 - 05.12.2018
Profesijná etika sudcu a prokurátora (DP JA SR Omšenie), OP EVS03.12.2018 - 04.12.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS03.12.2018 - 05.12.2018
Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), APVV-16-047104.12.2018 - 04.12.2018
Aktuálne otázky zmenkového práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS05.12.2018 - 05.12.2018
Anglický jazyk - právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)05.12.2018 - 07.12.2018
Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.12.2018 - 10.12.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS10.12.2018 - 12.12.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018
Śvédsko, Štokholm - Sudcovské remeslo13.12.2018 - 14.12.2018
Aktuálne otázky týkajúce sa výkonu funkcie prokurátora (seminár určený pre funkčne mladých prokurátorov), DP Omšenie (OP EVS)13.12.2018 - 14.12.2018