Dôležité odkazy na webstránky:

Konferencia "Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve" (OP EVS), Bratislava

  Číslo: 
  2019/KSP/KVP/73/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Konferencia "Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve" (OP EVS), Bratislava
  Miesto konania: 
  Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
  Termín: 
  19. Jún 2019 - 9:00 - 16:20
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  22. Máj 2019

  Program konferencie

  Informačný formulár konferencie

  • Na konferencii bude prítomným účastníkom zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj) ako aj obed.  
  • Ubytovanie účastníkom Justičná akadémia Slovenskej republiky nezabezpečuje.
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na konferencii (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na konferenciu). 
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b)  v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  S príspevkami na konferencii vystúpia: JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) „Problém procesných spoločenstiev, vplyv procesných úkonov jedného subjektu na ostatných z pohľadu judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky"; JUDr. Milan Ľalík (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) „Pluralita účastníkov a procesné spoločenstvá v konaní pred Ústavným súdom"; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vedúci Katedry civilného práva procesného, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika) „Pluralita účastníkov súdneho konania a problém procesných spoločenstiev a intervencia do konania - český pohľad"; JUDr. Marek Tomašovič, PhD. (prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) „Vedľajšie účastníctvo, intervencia"; JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. (Katedra soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Společenstvím účastníků řízení v kontextu judikatury Nejvyššího správního soudu ČR ve vztahu k povinnosti uhradit soudní poplatek"; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach; člen Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky) „Manželia ako spoloční veritelia a dlžníci"; JUDr. Milan Hlušák (člen Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) „Spoločné práva a dlhy a návrh nového súkromného práva: cesta vpred alebo vzad?"; JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. (predseda senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia, Najvyšší súd Českej republiky) „Postúpenie pohľadávky a jej dôsledky na postavenie strán v konaní"; doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (docent Katedry soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Právne vzťahy medzi spoluvlastníkmi a vzťahy spoluvlastníkov voči tretím osobám"; prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) „Účastníctvo na trestnom čine, pluralita páchateľov v trestnom práve"; JUDr. Radek Doležel (sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Českej republiky) „Účastníctvo na trestnom čine, pluralita páchateľov v trestnom práve" ;  doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. (docent Katedry soukromého práva a civilního procesu, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika) „Účastníctvo na delikte z pohľadu českého súkromného práva" a doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. (členka Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) „Účastníctvo na delikte z pohľadu slovenského súkromného práva"

  Iná primárna skupina: 
  funkcionári súdov, prokuratúry
  Iná sekundárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk