Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť, DP JA SR Omšenie (OP EVS)

  Číslo: 
  2019/KSP/3/OP EVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 1. časť, DP JA SR Omšenie (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  14. Január 2019 - 10:00 - 17. Január 2019 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

  Program 1. časti predskúškového sústredenia

  Informačný formulár 1. časti predskúškového sústredenia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 14.01.2019 na 15.01.2019, z 15.01.2019 na 16.01.2019 a z 16.01.2019 na 17.01.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 13.01.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 14.01.2019 obed, večera, dňa 15.01.2019 raňajky, obed a večera, dňa 16.01.2019 raňajky, obed, večera a dňa 17.01.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 13.01.2019 budú dňa 14.01.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Jana Baricová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky), JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, t.č. stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky), JUDr. Martin Bargel (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; člen skúšobnej komisie OJS)

  Iná primárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu SR, súdni poradcovia Ústavného súdu SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 26.03.2019 (písomná časť) a 02.04.2019 – 03.04.2019 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk