Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť medzinárodného práva verejného), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KVP/1/OM/OPEVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie PČP (oblasť občianskeho práva hmotného a procesného, oblasť medzinárodného práva verejného), DP JA SR Omšenie (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  7. Január 2019 - 10:00 - 10. Január 2019 - 12:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  12. December 2018

  Program prípravného vzdelávania

  Informačný formulár prípravného vzdelávania

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 07.01.2019 na 08.01.2019, z 08.01.2019 na 09.01.2019 a z 09.01.2019 na 10.01.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 06.01.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 07.01.2019 obed, večera, dňa 08.01.2019 raňajky, obed a večera, dňa 09.01.2019 raňajky, obed, večera a dňa 10.01.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 06.01.2019 budú dňa 07.01.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Ladislav Masár (prokurátor, Krajská prokuratúra Bratislava, vedúci oddelenia medzinárodného a dozoru v trestnom konaní), JUDr. Eva Šeševičková (prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Bratislava), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Radoslav Svitana, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; sudca, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Trenčíne), Mgr. Jozef Sedlák (člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne), JUDr. Robert Šorl, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza)

  Iná primárna skupina: 
  právni čakatelia prokuratúry (menovaní do funkcie v roku 2018)
  Počet účastníkov: 
  35
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk