Dôležité odkazy na webstránky:

EUROIURIS - Európske právne centrum

EUROIURIS je občianske združenie, ktorého činnosť je zameraná najmä na šírenie hodnôt a myšlienok Európskej únie a Rady Európy, štúdium európskeho a medzinárodného práva, komparatistiku európskeho a slovenského práva ako aj na vedeckú a publikačnú činnosť.

 

EUROIURIS - Európske právne centrum je "slovenská" právnická osoba, Justičnej akadémii však napomáha pri implementácii zahraničných projektov a grantov a pri spolupráci so zahraničnými lektormi.

 

Prvým projektom, ktorý Justičná akadémia implementovala v partnerstve s EUROIURISom bol projekt "Zvyšovanie odbornej kvalifikácie sudcov a prokurátorov v oblasti európskeho práva a informačných technológií" financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Projekt trval od júna 2006 do mája 2008 (viac podrobností tu).

 

Druhý projekt v rovnakom období taktiež financovaný z prostriedkov ESF oba subjekty usktočnili pod názvom "Vzdelávanie sudcov a prokurátorov v novej legislatíve a cudzích jazykoch".

 

Ďalším projektom, ktorý momentálne implementuje Euroiuris a Justičná akadémia Slovenskej republiky je "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva EÚ justičnými orgánmi SR". Viac informácii na www.schengen.euroiuris.sk

  

logoZákladné informácie o projekte:

Projekt je primárne určený na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, justičných čakateľov, právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov v oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis.
Okrem vzdelávania je súčasťou projektu aj analýza uplatňovania schengenského acquis v Slovenskej republike.

Celkovým cieľom projektu je prispieť k posilneniu súdnictva a zlepšiť jeho rozhodovaciu činnosť prostredníctvom efektívneho celoživotného vzdelávania slovenských sudcov a prokurátorov v oblasti práva Európskej únie a schengenského acquis, a tým zabezpečiť pre občanov Slovenskej republiky efektívnejšiu vymožiteľnosť práva v súlade s princípmi Európskej únie.

Projekt je financovaný z nórskeho grantu prostredníctvom Nórskeho finančého mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt je realizovaný od 26. augusta 2009 do 30. apríla 2011.

 

Predsedom občianskeho združenia EUROIURIS - Európske právne centrum je JUDr. Ing. Michael Siman, DEA, ktorý je tiež externým členom pedagogického zboru JA.

 

Kontakt:

EUROIURIS - Európske právne centrum, o.z. (www.euroiuris.sk)

Na Vŕšku 6

811 02 Bratislava

tel./fax: 02 526 37 992

email: euroiuris@euroiuris.sk