Dôležité odkazy na webstránky:

Aktívne podujatia

NázovDátum
Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov 19.03.2018 - 21.03.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)03.09.2018 - 04.09.2018
Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)05.09.2018 - 06.09.2018
Česká republika, Praha - Obchodovanie s ľuďmi s dôrazom na pracovné a ďalšie formy vykorisťovania06.09.2018 - 06.09.2018
Elektronická komunikácia a jej bezpečnosť (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS10.09.2018 - 10.09.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)13.09.2018 - 13.09.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS17.09.2018 - 19.09.2018
Správny súdny poriadok a aplikačná prax súdov (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)20.09.2018 - 20.09.2018
Súdny prieskum v oblasti životného prostredia (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS24.09.2018 - 24.09.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - BB, ZA (ÚPV SR Banská Bystrica)25.09.2018 - 25.09.2018
Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - BB, ZA (ÚPV SR Banská Bystrica)26.09.2018 - 26.09.2018
Dokazovanie ako pilier súdneho konania (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS01.10.2018 - 01.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS01.10.2018 - 03.10.2018
Ochrana dobromyseľného nadobúdateľa a dobrá viera v zápis do katastra nehnuteľností (DP JA SR Omšenie), OP EVS02.10.2018 - 03.10.2018
Súbeh správneho a trestného konania – zásada NE BIS IN IDEM (DP JA SR Omšenie), OP EVS04.10.2018 - 05.10.2018
Splatnosť pohľadávok, premlčanie a preklúzia v súkromnom práve (DP JA SR Omšenie)08.10.2018 - 09.10.2018
Aplikácia probačných programov v praxi - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)09.10.2018 - 09.10.2018
Aktuálne otázky obchodného registra (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS11.10.2018 - 11.10.2018
Páchatelia a obete trestných činov (DP JA SR Omšenie), OP EVS11.10.2018 - 12.10.2018
Bezdôvodné obohatenie a následky neplatnosti právnych úkonov (DP JA SR Omšenie), OP EVS15.10.2018 - 16.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS15.10.2018 - 17.10.2018
Korupcia vo verejnom sektore (DP JA SR Omšenie), OP EVS18.10.2018 - 19.10.2018
Správny súdny poriadok v činnosti prokurátora (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)22.10.2018 - 22.10.2018
Postavenie znalca v konaní pred súdom (DP JA SR Omšenie), OP EVS22.10.2018 - 23.10.2018
Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)24.10.2018 - 24.10.2018
Nemecký jazyk – právnická terminológia (DP JA SR Omšenie)24.10.2018 - 26.10.2018
Kontradiktórnosť trestného konania (DP JA SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 30.10.2018
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS29.10.2018 - 31.10.2018
Prípravné vzdelávanie právnych čakateľov prokuratúry (vzdelávanie v oblasti verejného práva), DP JA SR Omšenie05.11.2018 - 08.11.2018
Ochrana spotrebiteľa: aktuálna judikatúra SDEÚ a ochrana spotrebiteľa v službách cestovného ruchu (JA SR Pezinok), OP EVS07.11.2018 - 07.11.2018
Taliansko, Rím - Súťažné právo EÚ08.11.2018 - 09.11.2018
Aktuálna judikatúra ESĽP a jej vplyv na slovenskú súdnu prax (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)08.11.2018 - 08.11.2018
Proporcionalita v práve (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)12.11.2018 - 12.11.2018
Zodpovednosť orgánov obchodných spoločností za škodu (DP JA SR Omšenie), OP EVS12.11.2018 - 13.11.2018
Ochrana osobnosti a náhrada nemajetkovej ujmy v kontexte rozhodovania ESĽP (DP JA SR Omšenie)22.11.2018 - 23.11.2018
Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ26.11.2018 - 27.11.2018
Zákaz diskriminácie v jednotlivých oblastiach práva (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok)28.11.2018 - 28.11.2018
Práca s judikatúrou (SD EÚ a ESĽP) celoslovenské podujatie, JA SR Pezinok, OP EVS29.11.2018 - 29.11.2018
Grécko, Thessaloniki - Ochrana údajov a právo na súkromie12.12.2018 - 13.12.2018
Śvédsko, Štokholm - Sudcovské remeslo13.12.2018 - 14.12.2018