Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuálna judikatúra Súdneho dvora ES a Európskeho súdu pre ľudské práva


SÚDNY  DVOR  EURÓPSKYCH  SPOLOČENSTIEV


 

NEPRIAMY ÚČINOK SMERNICE - POVINNOSŤ EUROKONFORMNÉHO VÝKLADU

 

rozsudok Súdneho dvora zo 4. júla 2006, Konstantinos Adeneler a iní v ELOG, C-212/04, Zb. 2006, s. I-06057 

V prípade, ak bola smernica prebratá do právneho poriadku dotknutého členského štátu oneskorene, a jej príslušné ustanovenia nemajú priamy účinok, vnútroštátne súdne orgány sú od uplynutia lehoty na prebratie povinné vykladať vnútroštátne právo v čo najväčšej možnej miere s prihliadnutím na znenie a účel predmetnej smernice s cieľom dospieť k výsledkom, ktoré sleduje táto smernica, uprednostniac taký výklad vnútroštátnych predpisov, ktorý je najviac zlučiteľný v súlade s týmto účelom, aby dosiahli riešenie zlučiteľné s ustanoveniami danej smernice.

 

 


 EURÓPSKY  SÚD  PRE  ĽUDSKÉ  PRÁVA


Trhová cena majetku, zákonom zriadený nájom pozemkov (zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, vyhláška MF SR č. 465/1991 Zb.)

 

rozsudok ESĽP z 27.11. 2007 Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika, sťažnosť č.74258/01

 

- návrh postupu v súvislosti s výkonom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva

vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika (schválené vládou SR dňa 27.8. 2007)

 

- návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov (schválený vládou dňa 12.11. 2008)

 

návrh ďalšieho postupu v súvislosti s výkonom rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Urbárska obec Trenčianske Biskupice v. Slovenská republika (schválený vládou dňa 12.11. 2008)

 

 

 

PRÁVO POKOJNE UŽÍVAŤ MAJETOK, REGULOVANÉ NÁJOMNÉ

 

rozsudok ESĽP z 22.2. 2005 Hutten-Czapska v. Polsko, sťažnosť č.35014/97

- komentár rozsudku - Bobek, M.: Soudní rozhledy 4/2005