Banská činnosť, činnosť vykonávaná banským spôsobom a banské úrady