Dôležité odkazy na webstránky:

Databázy a vyhľadávače rozhodnutí a stanovísk súdov a výkladových stanovísk generálneho prokurátora


ROZHODNUTIA Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (SD ES):


ROZSUDKY  Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP):


ROZHODNUTIA  Ústavného súdu Slovenskej republiky:


ROZHODNUTIA  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: 


ROZHODNUTIA v systéme JASPI (MS SR):


ROZHODNUTIA a iné dokumenty z oblasti duševného vlastníctva:


VÝKLADOVÉ STANOVISKÁ generálneho prokurátora SR:


ROZHODNUTIA Ústavného súdu Českej republiky:


ROZHODNUTIA Najvyššieho súdu Českej republiky:


ROZHODNUTIA Najvyššieho správneho súdu Českej republiky:


ROZHODNUTIA k Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG):


ROZHODNUTIA Medzinárodného súdneho dvora (Haag):


ROZHODNUTIA  Medzinárodného trestného súdu (MTS):


ROZHODNUTIA  Medzinárodného trestného súdu pre bývalú Juhosláviu:


ROZHODNUTIA rakúskych súdov (informačný systém právnych informácií Úradu spolkového kancelára Rakúskej republiky) - klikni sem


ROZHODNUTIA najvyšších súdov SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO (spolkové súdy):

  • databáza rozhodnutí Spolkového súdneho dvora od 1.1. 2000 - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového pracovného súdu - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového sociálneho súdu - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového finančného dvora - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového patentového súdu - klikni sem

ROZHODNUTIA súdov Anglicka, Walesu, Škótska a Írska

  • databáza rozhodnutí odvolacích súdov (Anglicko a Wales) - klikni sem
  • databáza všetkých rozhodnutí - klikni sem