Dôležité odkazy na webstránky:

Opatrenie riaditeľa akadémie č. 4/2020

V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom minimalizovania rizika šírenia KORONAVÍRUSU, Justičná akadémia Slovenskej republiky vydáva opatrenie riaditeľa č. 4/2020, zaväzujúce všetkých jej zamestnancov.

 

Opatrenie riaditeľa akadémie č. 4/2020

Príloha Opatrenia č. 4/2020

Kategória: