Dôležité odkazy na webstránky:

Anglický jazyk – právnická terminológia (DIXON Resort, Banská Bystrica), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/130/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Anglický jazyk – právnická terminológia (DIXON Resort, Banská Bystrica), OP EVS
  Miesto konania: 
  DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica
  Termín: 
  2. December 2019 - 10:00 - 4. December 2019 - 15:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. November 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Primárna cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori
  • Sekundárna cieľová skupina podujatia: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 2 noci, t.j. z 02.12.2019 na 03.12.2019 a z 03.12.2019 na 04.12.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove DIXON Resort v Banskej Bystrici aj deň vopred, t.j. dňa 01.12.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 02.12.2019 obed, večera, dňa 03.12.2019 raňajky, obed, večera a dňa 04.12.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 01.12.2019 budú dňa 02.12.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • Počet účastníkov podujatia (plánovaný): 40
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Táňa Vybíralová, M.A; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.

  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca oddelenia justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk