Dôležité odkazy na webstránky:

Odôvodnenia súdnych rozhodnutí (konferencia, OP EVS)

  Číslo: 
  2019/KSP/KVP/104/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Odôvodnenia súdnych rozhodnutí (konferencia, OP EVS)
  Miesto konania: 
  Šimák Zámok, Palace Art Hotel Pezinok, Mladoboleslavská 1114/5, 902 01 Pezinok
  Termín: 
  23. Október 2019 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. Október 2019

  Program konferencie

  Informačný formulár konferencie

  • Na konferencii bude účastníkom zabezpečené občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj) ako aj obed.
  • Ubytovanie účastníkom Justičná akadémia Slovenskej republiky nezabezpečuje.
  • Pri výbere účastníkov (okrem pozvaných hostí), ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu) ssúčasťou na konferencii (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti kurčenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na konferenciu).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.