Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) - 2. časť (Odvolacie konanie), JA SR Pezinok (OP EVS)

  Číslo: 
  2019/KSP/117/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) - 2. časť (Odvolacie konanie), JA SR Pezinok (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  21. Október 2019 - 9:00 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. Október 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Zapojiť sa do diskusie bude môcť každý prítomný účastník podujatia. Diskusné fóra budú aj tento rok venované predovšetkým otázkam indikovaným samotnými súdmi. Základný náčrt problémových okruhov je súčasťou priloženého programu. Prosíme, aby ste prípadne ďalšie otázky, ktoré považujete za potrebné, adresovali do 03.10.2019 na e-mailovú adresu: vladimir.bachleda@justice.sk

  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 20.10.2019, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti kurčenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky), Mgr. Michal Novotný (podpredseda Krajského súdu v Trnave pre občianskoprávny a obchodný úsek; predseda senátu občianskoprávneho a obchodného kolégia, Krajský súd v Trnave), JUDr. Erika Zajacová (predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne), JUDr. Denis Vékony (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne), JUDr. Oľga Lichnerová (predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne), JUDr. Ingrid Doležajová(podpredsedníčka Krajského súdu v Nitre, predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Nitre), JUDr. Ivica Hanusková (predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Banskej Bystrici), JUDr. Ivana Nemčeková (predsedníčka obchodnoprávneho kolégia, Krajský súd v Žiline), JUDr. Milan Majerník (podpredseda Krajského súdu v Prešove; predseda senátu obchodnoprávneho kolégia, Krajský súd v Prešove)

  Počet účastníkov: 
  60