Dôležité odkazy na webstránky:

Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom (Smolenice)

  Číslo: 
  2019/KSP/114/JA SR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom (Smolenice)
  Miesto konania: 
  Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
  Termín: 
  24. September 2019 - 9:00 - 25. September 2019 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  6. September 2019

  Program konferencie

  Informačný formulár konferencie

  • Na konferencii účastníci budú mať zabezpečený obed dňa 24.09.2019, účasť na recepcii dňa 24.09.2019 a obed dňa 25.09.2019. Ubytovanie pre účastníkov nie je zabezpečené. Účastníci poplatok vo výške 90,- € bude hradený zo strany Justičnej akadémie Slovenskej republiky.
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (účastníci poplatok).
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk