Dôležité odkazy na webstránky:

Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)

  Číslo: 
  2019/KSP/111/JA SR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Letná jazyková škola: Anglický jazyk (DP JA SR Omšenie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  19. August 2019 - 11:00 - 23. August 2019 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  9. August 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie SR v Omšení v 2-lôžkových izbách na 4 noci, t.j. z 19.08.2019 na 20.08.2019, z 20.08.2019 na 21.08.2019, z 21.08.2019 na 22.08.2019 a z 22.08.2019 na 23.08.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 18.08.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk.
  • Strava: Na podujatí je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, voda), dňa 19.08.2019 obed, večera, dňa 20.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 21.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 22.08.2018 raňajky, obed, večera a dňa 23.08.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 18.08.2019 budú dňa 19.08.2019 zabezpečené aj raňajky.

  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad).V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.; Táňa Vybíralová, M.A.

  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk