Dôležité odkazy na webstránky:

Letná jazyková škola: Anglický jazyk (Hotel The Grand Vígľaš), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/111/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Letná jazyková škola: Anglický jazyk (Hotel The Grand Vígľaš), OP EVS
  Miesto konania: 
  Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš č. 602, 962 02 Vígľaš
  Termín: 
  19. August 2019 - 11:00 - 23. August 2019 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  29. Júl 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie v priestoroch „Hotel The Grand Vígľaš" v 2-lôžkových izbách, 4 noci, t.j. z 19.08.2019 na 20.08.2019, z 20.08.2019 na 21.08.2019, z 21.08.2019 na 22.08.2019 a z 22.08.2019 na 23.08.2019. Ubytovanie deň vopred (t.j. od 18.08.2019) nie je možné zabezpečiť.
  • Strava: Na podujatí je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, voda, snack), dňa 19.08.2019 obed, večera, dňa 20.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 21.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 22.08.2018 raňajky, obed, večera a dňa 23.08.2019 raňajky, obed.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad).V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Počet účastníkov: 
  20