Dôležité odkazy na webstránky:

Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (Hotel The Grand Vígľaš), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/112/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Jazykové vzdelávanie
  Plný názov: 
  Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk (Hotel The Grand Vígľaš), OP EVS
  Miesto konania: 
  Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš č. 602, 962 02 Vígľaš
  Termín: 
  12. August 2019 - 11:00 - 16. August 2019 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  29. Júl 2019

  OZNAM: z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov bolo jazykové podujatie ZRUŠENÉ.

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Cieľová skupina podujatia: sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk) b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie v priestoroch „Hotel The Grand Vígľaš" v 2-lôžkových izbách, 4 noci, t.j. z 12.08.2019 na 13.08.2019, z 13.08.2019 na 14.08.2019, z 14.08.2019 na 15.08.2019 a z 15.08.2019 na 16.08.2019. Ubytovanie deň vopred (t.j. od 11.08.2019) nie je možné zabezpečiť.
  • Strava: Na podujatí je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, voda, snack), dňa 12.08.2019 obed, večera, dňa 13.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 14.08.2019 raňajky, obed, večera, dňa 15.08.2018 raňajky, obed, večera a dňa 16.08.2019 raňajky, obed.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk