Dôležité odkazy na webstránky:

Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2019/KSP/94/JA SR (Pezinok)
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Civilnoprávne aspekty výkonu súdneho tajomníka (JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  26. September 2019 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. August 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Hlavné témy podujatia: Praktické dopady civilného procesu na prácu súdneho tajomníka. Úkony súdneho tajomníka v civilnom procese, vedenie registrov, vyznačovanie údajov a riešenie technických problémov.
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Všetci účastníci musia byť elektronicky prihlásení prostredníctvom portálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky (so súhlasom nadriadeného), bez elektronického prihlásenia nebude účastník zaradený na vzdelávacie podujatie.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza)

  Primárna cieľová skupina: 
  Súdni tajomníci
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk