Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )

  Číslo: 
  2019/KSP/10/OP EVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  2. September 2019 - 10:00 - 5. September 2019 - 15:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Júl 2019

  Program 3. časti predskúškového sústredenia

  Informačný formulár 3. časti predskúškového sústredenia

  • Cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR, súdni poradcovia ÚS SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 08.10.2019 (písomná časť) a 15.10.2019 -16.10.2019 (ústna časť)  
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine (bod 6/ informačného formulára), c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 02.09.2019 na 03.09.2019, z 03.09.2019 na 04.09.2019 a zo 04.09.2019 na 05.09.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 01.09.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 02.09.2019 obed, večera, dňa 03.09.2019 raňajky, obed a večera, dňa 04.09.2019 raňajky, obed, večera a dňa 05.09.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 01.09.2019 budú dňa 02.09.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Ivan Rumana (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Anita Filová (náhradná skúšobnej komisie OJS; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudkyňa obchodno-správneho kolégia Krajského súdu v Trnave), JUDr. Martin Bargel (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky),  Mgr. Eva Kukanová (členka skúšobnej komisie OJS; riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Peter Sepeši (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Žiline), Mgr. Alica Kováčová, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátorka medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky)

  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk