Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2019/KSP/KVP/64/Prípravné/Adaptačné vzdelávanie
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu I. časť (JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  2. September 2019 - 9:00 - 3. September 2019 - 16:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  3. Júl 2019
  • V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu (prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017) vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.
  • Do cieľovej skupiny prípravného vzdelávania patria podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch") uchádzači úspešní v hromadnom výberovom konaní.
  • Justičná akadémia vydá kandidátovi na funkciu sudcu potvrdenie o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní iba v prípade, ak absolvuje minimálne 3 dni vzdelávania z celkového počtu 4 dní (po skončení II. časti prípravného vzdelávania sa na základe prezenčných listín vyhotovujú potvrdenia o reálnej účasti na prípravnom vzdelávaní kandidáta na funkciu sudcu a zasielajú sa poštou na ním uvedenú adresu). Ak sa kandidát na funkciu sudcu nezúčastní časti prípravného vzdelávania, chýbajúcu časť si môže doplniť v priebehu nasledujúcich prípravných vzdelávaní.
  • Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky: http://www.ja-sr.sk/seminare.  Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak úspešný uchádzač hromadného výberového konania nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie je potrebné kontaktovať Ing. Petra Psotu (e-mail: peter.psota@justice.sk, t.č. 0905 872 466, 033/88 18 316) alebo PhDr. Gabrielu Urbanskú (e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk, t.č. 0911 960 972, 033/ 88 18 313).  Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie.
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).

  • Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.

  • Ubytovanie: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom ubytovanie nezabezpečuje.

  Lektor(i): 

  Lektori prvého dňa, t.j. 02.09.2019 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Juraj Sopoliga (sudca Krajského súdu v Košiciach), JUDr. Elena Berthotyová, PhD. (predsedníčka senátu správneho kolégia, Najvyšší súd Slovenskej republiky) = sudcovské statusové zákony;disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika.  Lektor druhého dňa, t.j. 03.09.2019 (od 09.00 hod. do 16.45 hod.): JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza) = spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikáciu; práca s registrami; práca s informačnými systémami a judikatúrou domácich i zahraničných súdov.

  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk