Dôležité odkazy na webstránky:

Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/75/OPEVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Ochrana spotrebiteľa – spotrebiteľské úvery a iné úvery pre spotrebiteľov (DP JA SR Omšenie), OP EVS (opakované podujatie)
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  17. Jún 2019 - 10:00 - 18. Jún 2019 - 12:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  31. Máj 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Hlavné témy:  Právna úprava úverov pre spotrebiteľov, vzťah všeobecnej úpravy zmluvy o úvere v Obchodnom zákonníku a úpravy v osobitných zákonoch. Pojmy spotrebiteľský úver, revolving, úver poskytnutý iným veriteľom, úver na bývanie, hypotekárny úver. Vybrané náležitosti a forma zmluvy o spotrebiteľskom úvere a právne následky ich nedostatku. Dohody o vedľajších službách. Predzmluvné informačné povinnosti. Spôsob preverenia správnosti ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) a najvyššej prípustnej odplaty za úver poskytnutý spotrebiteľovi. Prijateľnosť sankcii za porušenie zmluvných povinností. Spôsoby akými veritelia obchádzali povinnosti v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských úverov. Určenie predčasnej splatnosti úveru veriteľom, odstúpenie od zmluvy a ich právne následky. Postúpenie pohľadávky zo spotrebiteľského úveru a jej vymáhanie inkasnou spoločnosťou. Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ a slovenských súdov.
  • Cieľová skupina vzdelávacieho podujatia: primárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia"), avšak prednostne bude účasť potvrdená účastníkom, ktorí boli elektronicky prostredníctvom portálu akadémie prihlásení na vzdelávacie podujatie vtermíne 11. - 12. februára 2019 ale zkapacitných dôvodov sa podujatia nemohli zúčastniť, sekundárna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry a asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia"), avšak prednostne bude účasť potvrdená účastníkom, ktorí boli elektronicky prostredníctvom portálu akadémie prihlásení na vzdelávacie podujatie vtermíne 11. - 12. februára 2019 ale zkapacitných dôvodov sa podujatia nemohli zúčastniť.
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine (bod 6/ informačného formulára), c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. zo 17.06.2019 na 18.06.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 16.06.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 17.06.2019 obed, večera, dňa 18.06.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 16.06.2019 budú dňa 17.06.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  Mgr. Roman Fusek (riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska), JUDr. Veronika Borkovičová (vedúca oddelenia prvostupňových konaní a metodiky, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska)

  Počet účastníkov: 
  42
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk