Dôležité odkazy na webstránky:

Etika sudcu a prokurátora, Disciplinárna zodpovednosť sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/68/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Etika sudcu a prokurátora, Disciplinárna zodpovednosť sudcov (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  20. Máj 2019 - 10:00 - 21. Máj 2019 - 12:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  23. Apríl 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 20.05.2019 na 21.05.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 19.05.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 20.05.2019 obed, večera a dňa 21.05.2019 raňajky a obed. Pre účastníkov ubytovaných od 19.05.2019 budú dňa 20.05.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  Mgr. Pavol Žilinčík (člen Súdnej rady Slovenskej republiky), JUDr. Peter Štift (predseda disciplinárneho senátu Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Bratislave), JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (predseda disciplinárneho senátu Najvyššieho správneho súdu Českej republiky), JUDr. Lenka Praženková (predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky), Hon. Prof. Dr. Johann Höllwerth (sudca rakúskeho Najvyššieho súdu), JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. (vrchná štátna zástupkyňa, Vrchné štátne zastupiteľstvo Praha), JUDr. Josef Baxa (Najvyšší správny súd, Česká republika)

  Iná primárna skupina: 
  funkcionári súdov a prokuratúry
  Iná sekundárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk