Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) – 1. časť (JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/66/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Diskusné fórum k civilným procesným kódexom (II. ročník) – 1. časť (JA SR Pezinok), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  6. Máj 2019 - 9:00 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. Apríl 2019
  • Diskusné fórum je formát, ktorý sa v rámci vzdelávacích podujatí Justičnej akadémie Slovenskej republiky objavil minulý rok, a to ako séria piatich diskusných podujatí venovaných  jednotlivým aplikačným otázkam a problémom nových civilných procesných predpisov.
  • Nakoľko si uvedomujeme potrebu obsahovo reagovať na nové otázky, ale zároveň upevniť a prehĺbiť témy, ktoré už odzneli, Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravuje v poradí druhý ročník diskusného fóra. Našou snahou naďalej ostáva týmto formátom priniesť, na rozdiel od prednášok, živú a konštruktívnu diskusiu k danej téme. Veríme, že vyšší počet diskutujúcich má potenciál zabezpečiť podrobnejšie odpovede na položené otázky a taktiež názorovú pluralitu. Predpokladáme teda účasť viacerých členov diskusného panelu, pozostávajúceho predovšetkým zo sudcov.
  • Samozrejmosťou ostáva, že zapojiť sa do diskusie bude môcť každý prítomný účastník podujatia. Diskusné fóra budú aj tento rok venované predovšetkým otázkam indikovaným samotnými súdmi. Základný náčrt problémových okruhov je súčasťou priloženého programu. Prosíme, aby ste prípadne ďalšie otázky, ktoré považujete za potrebné, adresovali do 15. apríla 2019 na e-mailovú adresu: vladimir.bachleda@justice.sk
  • Na uvedené podujatie je možné sa prihlásiť výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky http://www.ja-sr.sk/seminare (prístup k prihlasovaniu je dostupný až po kliknutí na názov príslušného seminára), a to v termíne do 15. apríla 2019. Všetci účastníci musia byť elektronicky prihlásení prostredníctvom portálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky (so súhlasom nadriadeného), bez elektronického prihlásenia nebude účastník zaradený na vzdelávacie podujatie.
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 05.05.2019, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti kurčenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  Garant podujatia: JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky). Moderátor podujatia: JUDr. Katarína Gešková, PhD. (členka Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave). Nominovaní účastníci zo strany súdov do diskusného paneluJUDr. Erika Zajacová (predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne),  JUDr. Denis Vékony (predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trenčíne), JUDr. Eva Kiššová (predsedníčka občianskoprávneho grémia, Okresný súd Prievidza), JUDr. Ladislav Duditš - ospravedlnený (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Košiciach), JUDr. Ingrid Doležajová (predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Nitre), Mgr. Michal Novotný (podpredseda Krajského súdu vTrnave pre občianskoprávny aobchodný úsek; člen senátu občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Trnave), JUDr. Ivica Hanusková (predsedníčka občianskoprávneho kolégia, Krajský súd v Banskej Bystrici), JUDr. Ivana Nemčeková (predsedníčka obchodnoprávneho kolégia, Krajský súd v Žiline), Mgr. Patricia Skotnická - ospravedlnená  (členka senátu občianskoprávneho kolégia, Krajsky súd v Bratislave), JUDr. Milan Majerník (podpredseda Krajského súdu vPrešove; predseda senátu obchodnoprávneho kolégia, Krajský súd v Prešove)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk