Dôležité odkazy na webstránky:

Výklad práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KVP/67/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Výklad práva (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  20. Jún 2019 - 10:00 - 21. Jún 2019 - 13:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Máj 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Anotácia: Pri výkone povolania sudcu, prokurátora či advokáta sa na Slovensku najčastejšie deklarovane aj prakticky používajú tzv. Savignyho metódy výkladu práva. Javí sa, že domáca prax, po vzore domácich učebníc v tomto zmysle skôr ustrnula. Cieľom seminára je preto ponúknuť poslucháčom prehľad o rôznych školách výkladu práva v ich historickom kontexte a poukázať na aktuálny vývoj metód výkladu práva. Seminár preto ponúka aj zmapovanie klasických diskusií o výkladových metódach a výhodách a nevýhodách jednotlivých prístupov. Poslucháčom bude zároveň poskytnutý aj hlbší pohľad do jedného z prístupov k výkladu práva, ktorý sa orientuje na úmysel autora textu. Časť semináru bude venovaná špecifikám výkladu ústavného práva a presahu ústavného práva do práva podústavného, a to v kontexte činnosti všeobecných súdov. Prednášatelia sa budú venovať aj metódam výkladu v prostredí Rady Európy pri aplikácii systému Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (historický výklad, evolutívny...) a metódam výkladu používaným Súdnym dvorom Európskej únie.
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 1 noc, t.j. z 20.06.2019 na 21.06.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 19.06.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 20.06.2019 obed, večera a dňa 21.06.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 19.06.2019 budú dňa 20.06.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Eduard Bárány, DrSc. (vedúci oddelenia, Ústav štátu a práva SAV), Mgr. Lucia Berdisová, PhD., LL.M. (samostatný vedecký pracovník, Ústav štátu a práva SAV a odborný asistent, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta), JUDr. Peter Colotka, CSc., LL.M. (samostatný vedecký pracovník, Ústav štátu a práva SAV a Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta), doc. Mgr. Marek Káčer, PhD. (samostatný vedecký pracovník, Ústav štátu a práva SAV a vedúci katedry, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta), Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. (Právny servis Európskej komisie; vedecký pracovník, Ústav štátu a práva SAV)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk