Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )

  Číslo: 
  2019/KSP/8/OP EVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jesenný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS (VSÚ, JČ, AS, SP )
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  10. Jún 2019 - 10:00 - 13. Jún 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Máj 2019

  Program 2. časti predskúškového sústredenia

  Informačný formulár 2. časti predskúškového sústredenia

  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/  súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine (bod 6/ informačného formulára), c/  zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 10.06.2019 na 11.06.2019, z 11.06.2019 na 12.06.2019 a z 12.06.2019 na 13.06.2019. Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 09.06.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 10.06.2019 obed, večera, dňa 11.06.2019 raňajky, obed a večera, dňa 12.06.2019 raňajky, obed, večera a dňa 13.06.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 09.06.2019 budú dňa 10.06.2019 zabezpečené aj raňajky.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie)oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Eva Halásová - ospravedlnená (členka skúšobnej komisie OJS; prokurátorka netrestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), JUDr. Zuzana Šotiková (členka skúšobnej komisie OJS; vedúca netrestného oddelenia, Krajská prokuratúra Košice), prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. - ospravedlnený (člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach),doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., DEA (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Ústav medzinárodného a európskeho práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave),JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka skúšobnej komisie OJS; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), Mgr. Jozef Sedlák (člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra v Trenčíne), JUDr. Robert Šorl, PhD. (náhradný člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu Prievidza)

  Iná primárna skupina: 
  vyšší súdny úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR, súdni poradcovia ÚS SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 08.10.2019 (písomná časť) a 15.10.2019 – 16.10.2019 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk