Dôležité odkazy na webstránky:

Celoštátne referendum v SR, teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné skúsenosti (JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KVP/61/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Celoštátne referendum v SR, teoretické a praktické otázky, aplikačné a interpretačné skúsenosti (celoslovenské podujatie), JA SR Pezinok, OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  15. Máj 2019 - 9:00 - 15:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  9. Máj 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Hlavné témy vzdelávacieho podujatia: 1. Referendum ako inštitút priamej demokracie - teoretické vymedzenie.  2. Inštitút referenda v Ústave Slovenskej republiky (a/ referendová iniciatíva a vyhlásenie referenda, b/ predmet referenda v ústavnom texte, c/ účinky referenda v ústavnom texte, d/ otvorené a nedoriešené otázky v ústavnom texte). 3. Inštitút referenda v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky (a/ interpretácia pozitívneho a negatívneho vymedzenia referenda, b/ interpretácia právnych účinkov referenda, c/ právne dôsledky negatívnej odpovede v referende, d/ otvorené a nedoriešené otázky v judikatúre). 4. Analýza ústavnej úpravy referenda vo vybraných štátoch Európy - komparácia so slovenskou úpravou
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Účastníkom nad 150 km od miesta konania seminára je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Pezinku deň vopred, t.j. dňa 14.05.2019, ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške ako aj hodinu plánovaného príchodu. V prípade zrušenia účasti  ubytovania, zmeny času príchodu ako aj  požiadavku na  ubytovanie pre  vodiča služobného  vozidla, je potrebné oznámiť na tel. č.: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk  Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  doc. JUDr. Marián Giba, PhD. (vedúci Katedry ústavného práva, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk