Dôležité odkazy na webstránky:

Novela z.č. 550/2003 Z.z. o PaMÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (BA, TT, TN, NR) JA SR Pezinok

  Číslo: 
  2019/KVP/34/JASR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Novela zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej aplikácia v praxi (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra) JA SR Pezinok
  Miesto konania: 
  Senát Parlamentu České republiky
  Termín: 
  7. Marec 2019 - 9:00 - 15:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  18. Február 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj). Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu) s účasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk), b/ zásada príslušnosti kurčenej cieľovej skupine, c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  JUDr. Samuel Burský (riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality, Sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), PhDr. Vladimír Cehlár, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; vedúci oddelenia probácie a mediácie, Krajský súd Žilina), JUDr. Renáta Ďurkechová, PhD. (odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, Sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  probační a mediační úradníci (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk