Dôležité odkazy na webstránky:

Taliansko, Scandicci - Počítačová kriminalita - zhromažďovanie dôkazov v rámci EÚ

  Číslo: 
  CR/2019/11
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Cybercrime: New Challenges in Collecting Evidence on Cyberspace in the EU
  Miesto konania: 
  School for the Judiciary, Italy
  Termín: 
  25. September 2019 - 9:00 - 27. September 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  10. Júl 2019

  Popis:

  Seminár sa bude zaoberať otázkami, ako je medzinárodný rámec pre počítačovú kriminalitu, elektronické dôkazy a súkromie; problémy s jurisdikciou a cezhraničný prístup k údajom; Príkazy na uchovávanie / tvorbu počítačových údajov a predplatiteľských informácií poskytovateľom služieb; úlohy Europolu a Eurojustu pri uľahčovaní cezhraničných vyšetrovaní zahŕňajúcich počítačovú kriminalitu a / alebo elektronické dôkazy. Účastníkom budú pomáhať medzinárodní a národní experti, zástupcovia Europolu a Eurojustu. Súčasťou odbornej prípravy budú prezentácie základných technických a právnych pojmov, úlohy Eurojustu a Europolu v justičnej spolupráci v trestných veciach so zameraním na témy praktických prípadov odbornej prípravy.Očakávané výsledky vzdelávania: koherentné a systematické chápanie základných technických a právnych problémov, koncepcií a nástrojov, vrátane počítačovej kriminality a elektronických dôkazov; lepšie pochopenie úlohy, ktorú môžu Eurojust a Europol v týchto oblastiach zohrávať.

  Metodika:

  Dvojdňový seminár založený na prezentáciách a zložke „učiť sa po práci“. Sudcovia a prokurátori zo všetkých členských štátov budú zapojení do praktických workshopov, ktoré sa budú zaoberať problémami jurisdikcie a medzinárodnej spolupráce v oblasti počítačovej kriminality a zhromažďovania elektronických dôkazov, pracujú na prípadových scenároch inšpirovaných skutočnými faktami a zahŕňajú tak vnútroštátnu, ako aj cezhraničnú justičnú spoluprácu. Toto školenie si bude vyžadovať interakciu medzi účastníkmi tvoriacimi pracovné skupiny. Účastníci budú komentovať praktické prípady podľa svojich vnútroštátnych právnych systémov a čo je najdôležitejšie, dozvedia sa o systémoch svojich kolegov v partnerských členských štátoch.

  Cieľová skupina:

  Sudcovia a prokurátori, justičná spolupráca v trestných veciach a / alebo zaoberajúce sa cezhraničnými trestnými prípadmi a kriminalitou. Ide o úvodný seminár pre odborníkov s menej ako 2-ročnými skúsenosťami.

   

  Miesto konania: Taliansko, Scandicci

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB