Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/5/OPEVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 3. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  18. Február 2019 - 10:00 - 21. Február 2019 - 15:15
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. Január 2019

  Program 3. časti predskúškového sústredenia

  Informačný formulár 3. časti predskúškového sústredenia

  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 18.02.2019 na 19.02.2019, z 19.02.2019 na 20.02.2019 a z 20.02.2019 na 21.02.2019 . Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 17.02.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 18.02.2019 obed, večera, dňa 19.02.2019 raňajky, obed, večera, dňa 20.02.2019 raňajky, obed, večera a dňa 21.02.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 17.02.2019 budú dňa 18.02.2019 zabezpečené aj raňajky. 
  •  V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a)  v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Ivan Rumana, externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; JUDr. Marián Fečík, člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky; JUDr. Martin Bargel, člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; podpredseda Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., člen skúšobnej komisie OJS; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie akriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; JUDr. Ladislav Tichý, predseda skúšobnej komisie OJS; zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Mgr. Miroslav Šepták, predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd vŽiline; Mgr. Eva Kukanová, členka skúšobnej komisie OJS; riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; JUDr. Ladislav Masár, prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, vedúci oddelenia medzinárodného a dozoru v trestnom konaní; JUDr. Eva Šeševičková, prokurátorka medzinárodného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  Iná primárna skupina: 
  vyšší súdny úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR, súdni poradcovia ÚS SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 26.03.2019 (písomná časť) a 02.04.2019 – 03.04.2019 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  40
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk