Dôležité odkazy na webstránky:

Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2019/KSP/4/OPEVS
  Druh: 
  príprava na justičné skúšky
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS - 2. časť (DP JA SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  28. Január 2019 - 10:00 - 31. Január 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. Január 2019

  Program 2. časti predskúškového sústredenia

  Informačný formulár 2. časti predskúškového sústredenia

  • Pri výbere účastníkov, ktorým bude potvrdená účasť, platia zásady: a/ súhlas nadriadeného (predsedu súdu alebo povereného zástupcu Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky) súčasťou na podujatí (súhlas doručený Justičnej akadémii Slovenskej republiky prostredníctvom kontaktných osôb/osobných úradov na adresu gabriela.urbanska@justice.sk) b/ zásada príslušnosti k určenej cieľovej skupine; c/ zásada včasnosti elektronického prihlásenia (prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky, bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci zaradení na podujatie).
  • Ubytovanie, strava: Účastníkom bude zabezpečené ubytovanie na 3 noci, t.j. z 28.01.2019 na 29.01.2019, z 29.01.2019 na 30.01.2019 a z 30.01.2019 na 31.01.2019 . Účastníkom nad 150 km od miesta konania podujatia je možné poskytnúť ubytovanie v budove akadémie v Omšení aj deň vopred, t.j. dňa 27.01.2019 (príchod možný od 19.00 hod.), ubytovanie je potrebné označiť v elektronickej prihláške. V záujme zvýšenia komfortu účastníkov a bezproblémového zvládnutia organizačného zabezpečenia prosíme prípadnú zmenu času príchodu, požiadavku na ubytovanie a stravu pre vodiča služobného mot. vozidla, prípadne iné osobitné požiadavky súvisiace so stravou a ubytovaním oznámiť vopred (podľa možností čo najskôr) na tel. čísle: 0911 960 972, 033/88 18 313 alebo e-mailom na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk. Na podujatí akadémia zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj), dňa 28.01.2019 obed, večera, dňa 29.01.2019 raňajky, obed, večera, dňa 30.01.2019 raňajky, obed, večera a dňa 31.01.2019 raňajky, obed. Pre účastníkov ubytovaných od 27.01.2019 budú dňa 28.01.2019 zabezpečené aj raňajky. 
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu na adresu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atd.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú a môže požadovať od účastníka náhradu vzniknutej škody (stravné, nocľažné).
  Lektor(i): 

  JUDr. Eva Halásová, členka skúšobnej komisie OJS; prokurátorka netrestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; JUDr. Zuzana Šotiková, členka skúšobnej komisie OJS; vedúca netrestného oddelenia, Krajská prokuratúra Košice; doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Právnická fakulta UK vBratislave; súdny znalec v odbore Právne vzťahy k cudzine; prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen skúšobnej komisie OJS; vedúci katedry občianskeho práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta vKošiciach; externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; JUDr. Oľga Trnková; predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; Mgr. Jozef Sedlák, člen skúšobnej komisie OJS; námestník krajskej prokurátorky pre netrestný úsek, Krajská prokuratúra vTrenčíne

  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdny úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu NS SR, súdni poradcovia ÚS SR, ktorí sa mienia zúčastniť odbornej justičnej skúšky v termíne 26.03.2019 (písomná časť) a 02.04.2019 – 03.04.2019 (ústna časť)
  Počet účastníkov: 
  40