Dôležité odkazy na webstránky:

Obsahová náplň Súdnej rady SR, generálneho prokurátora SR a Koncepcia vzdelávania Rady Justičnej akadémie

Ciele, metódy a forma vzdelávania sudcov a prokurátorov je Justičnou akadémiou vykonávaná na základe troch aktov. Základným dokumentom je obsahová náplň vzdelávania sudcov, ktorú určuje a schvaľuje Súdna rada Slovenskej republiky (pozri § 4 ods.2 písm.f) zákona č. 185/2002 Z.z.), ako najvyšší ústavný orgán slovenského súdnictva a tiež obsahová náplň vzdelávania prokurátorov, ktorú (od r. 2009) určuje generálny prokurátor Slovenskej republiky (pozri § 7 písm.f) zákona č. 548/2003 Z.z.). 

 

Následne Rada Justičnej akadémie schválila tzv. Koncepciu vzdelávania Justičnej akadémie. Ide o koncepčný dokument s dlhodobejšou perspektívou jeho naplnenia, v ktorom sú vytýčené základné smery, ciele a metódy pre jednotlivé oblasti vzdelávania nielen sudcov, ale aj prokurátorov a súdnych úradníkov, ako aj pre prípravu čakateľov a vyšších súdnych úradníkov na vykonanie odbornej justičnej skúšky (t.j. všetkých cieľových skupín Justičnej akadémie, ktorých zo zákona vzdeláva).

 

Ciele, metódy a forma vzdelávania právnych čakateľov prokuratúry a súdnych úradníkov je vykonávaná Justičnou akadémiou  na základe uvedenej Koncepcie vzdelávania Justičnej akadémie.

 

V zmysle § 7 písm. f) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov totiž práve z obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej Súdnou radou Slovenskej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti (§ 4 ods. 2 písm. f/ zákona č. 185/2002 Z.z. o Súdnej rade SR v znení neskorších predpisov) a od 1.6. 2009 aj z obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátorom, vychádza Rada Justičnej akadémie pri zostavovaní a schvaľovaní ročných študijných plánov akadémie.

 

Znenie obsahovej náplne vzdelávania sudcov (prehľad):

 

Obsahová náplň vzdelávania prokurátorov (prehľad):

 

  • Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov - schválená Súdnou radou Slovenskej repbuliky (v novembri 2017) - TU

 

  • Obsahová náplň odbornej prípravy právnych čakateľov prokuratúry - schválená Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky (v júni 2016) - TU

 

  • Koncepcia vzdelávania Justičnej akadémie Slovenskej republiky -  schválená Radou Justičnej akadémie Slovenskej republiky (v decembri 2017) - TU

 


 

Ďalšie materiály koncepčného charakteru k vzdelávaniu justície (EÚ):

 

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o odbornej príprave sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov v Európskej únii (2008/C 299/01)

 

 

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o justičnom vzdelávaní v Európskej únii z 29.06.2006 KOM (2006) 356  v konečnom znení

 

Oznámenie Komisie - Európa výsledkov - uplatňovnie práva spoločenstva z 5.9. 2007 KOM(2007) 502 v konečnom znení