Dôležité odkazy na webstránky:

Právne predpisy súvisiace s justíciou, so vzdelávaním justície a s činnosťou Justičnej akadémie

 

ZÁKLADNÉ PREDPISY O JUSTIČNEJ AKADÉMII SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Zákon č. 548/2003 Z. z.  o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov

 

Štatút Justičnej akadémie Slovenskej republike, schválený Radou dňa 4. augusta 2009

 

 


 

ĎALŠIE PREDPISY O JUSTIČNEJ AKADÉMII SLOVENSKEJ REPUBLIKY A O VZDELÁVANÍ JUSTÍCIE

 

Právna úprava odbornej justičnej skúšky v právnom poriadku SR - klikni sem

 

Zákon č.185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 

 

Zákon č. 757/2004 Z. z.  o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 385/2000 Z. z.  o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 

 

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infomáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 


 

PRÁVNE AKTY EURÓPSKEJ ÚNIE SÚVISIACE SO VZDELÁVANÍM JUSTÍCIE:

 

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o justičnom vzdelávaní v Európskej únii z 29.06.2006 KOM (2006) 356  v konečnom znení

 

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o odbornej príprave sudcov, prokurátorov a justičných pracovníkov v Európskej únii (2008/C 299/01)

 

- informácia Rady o vykonávaní uznesenia o odbornej justičnej príprave (prílohy: Euro-arabská sieť pre odbornú justičnú prípravu, správa generálneho sekretára EJTN)

 

 


INÉ PRÁVNE AKTY SÚVISIACE SO VZDELÁVANÍM JUSTÍCIE:

 

 

Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 7/02 z 18.6.2002