Dôležité odkazy na webstránky:

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - mediatéka"

 

Oznámenie_o_PTK_mediateka_cast_1.pdf

 

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií - mediatéka (časť 1)

 

Oznámenie_o_PTK_mediateka_cast_2.pdf

 

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií - mediatéka (časť 2)

 


 

 

Oznámenia o prípravnej trhovej konzultácii - Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáži, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb

 

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie časť 1 a 4

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie časť 1 a 4 doplnenie

 

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie čast 2 a 3

 

Oznámenie o PTK mediatéka časť 1

 

Oznámenie o PTK mediatéka časť 2

 


 

 

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách - Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania a zahraničných stáži"

 

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií

 


 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky (Názov predmetu zákazky: Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva)  

 

Príloha č. 2 Výzvy - Rozpočet  (Návrh cenovej ponuky; Názov predmetu zákazky:  Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva)

 

Zápis z prieskumu trhu