Dôležité odkazy na webstránky:

Vyhľadávanie pre právnikov - všetky vyhľadávače, prehľady, zoznamy a databázy

ZBIERKA ZÁKONOV, VESTNÍKY a ODBORNÁ TLAČ publikované na stránkach www.zakonypreludi.skwww.epi.sk:

Články / Rozhodnutia súdov / Príklady z praxe / Vzory zmlúv

 


ZBIERKA ZÁKONOV, VESTNÍKY a ODBORNÁ TLAČ publikované v Slovenskej republike na www.zbierka.sk :


LEGISLATÍVNY PROCES Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR):


MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI Slovenskej republiky: 


GENERÁLNA PROKURATÚRA Slovenskej republiky:

 • hlavná súvisiaca legislatíva
 • služobné predpisy prokuratúry (2003 - 2008)
 • príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky (1993-2002)
 • organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky (1987-2002)
 • výkladové stanoviská generálneho prokurátora Slovenskej republiky
 • register trestov    

 • DATABÁZA medzinárodných zmlúv Slovenskej republiky (MZV SR):


  ROZHODNUTIA  ÚSTAVNÉHO súdu Slovenskej republiky:


  ROZHODNUTIA  NAJVYŠŠIEHO súdu Slovenskej republiky:


  ROZHODNUTIA a iné dokumenty z oblasti duševného vlastníctva:


  ZBIERKA zákonov a ZBIERKA medzinárodných zmlúv Českej republiky:


  ROZHODNUTIA  ÚSTAVNÉHO súdu Českej republiky: 


  ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO súdu Českej republiky:


  ROZHODNUTIA  NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO súdu Českej republiky (NSS ČR):


  EURÓPSKA ÚNIA (EÚ):


  EUR-Lex:


  N-Lex:


  ROZHODNUTIA Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (SD ES): 


  RADA EURÓPY:

 • medzinárodné dohovory - slovenský jazykanglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk
 • tabuľka/prehľad dohovorov - anglický jazyk / nemecký jazyk / francúzsky jazyk / ruský jazyk / taliansky jazyk

 • ROZSUDKY Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP):


  ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV (OSN):


  HAAGSKÁ KONFERENCIA medzinárodného práva sukromného:


  ROZHODNUTIA  Medzinárodného súdneho dvora:


  ROZHODNUTIA  Medzinárodného trestného súdu:


  ROZHODNUTIA  Medzinárodného trestného súdu pre bývalú Juhosláviu:


  UNCITRAL - Komisia OSN o medzinárodnom obchodnom práve:


  ROZHODNUTIA k Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG):


  DATABÁZA k spolkovému a krajinskému právu RAKÚSKEJ republiky, judikatúra rakúskych súdov (informačný systém Úradu spolkového kancelára, systém právnych informácií) - klini sem 


  ROZHODNUTIA najvyšších súdov SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO (spolkové súdy):

  • databáza rozhodnutí Spolkového súdneho dvora od 1.1. 2000 - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového pracovného súdu - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového sociálneho súdu - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového finančného dvora - klikni sem
  • databáza rozhodnutí Spolkového patentového súdu - klikni sem

  OBCHODNÝ REGISTER SR - vyhľadávanie v databáze obchodného registra Slovenskej republiky:


   OBCHODNÝ REGISTER Českej republiky - vyhľadávanie v databáze obchodného registra ČR:


  ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SR - vyhľadávanie v databáze živnostenského registra Slovenskej republiky:


  UNIVERZÁLNY REGISTER Slovenskej republiky:


  REGISTER úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete (Spoločnosť MAMEDIA, s.r.o. v spolupráci s MS SR):


  SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY (portál Ministerstva vnútra SR):


  KATASTRÁLNY PORTÁL Slovenskej republiky:


  SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORAvyhľadanie advokátov 


  NOTÁRSKA KOMORA Slovenskej republiky:


  SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV - zoznam súdnych exekútorov 


   SLOVENSKÁ KOMORA DAŇOVÝCH PORADCOV:


  SLOVENSKÁ KOMORA PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV:


  ZOZNAMY vedené na MS SR - vyhľadávanie znalcov / tlmočníkov / prekladateľov / správcov 


  ZOZNAM  a  KONTAKTY súdov  v SR  a  medzinárodných súdov 


  ZOZNAM  a  KONTAKTY prokuratúr  v SR / register trestov


  ZOZNAM inštitúcií v Slovenskej republike - abecedný / stromová štruktúra 


  ZOZNAM obcí v Slovenskej republike - vyhľadávanie 


  ZOZNAM bánk a pobočiek zahraničných bánk v SR - prehľad


  PSČ - vyhľadávanie (podľa mesta/obce, ulice alebo PSČ)