Dôležité odkazy na webstránky:

Právna úprava odbornej justičnej skúšky v právnom poriadku SR

 

SÚČASNÁ  PRÁVNA  ÚPRAVA vykonania odbornej justičnej skúšky sa nachádza v týchto zákonných ustanoveniach:

- ustanovenie § 12, § 13 §, §14 a §14a zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii,

- ustanovenie § 249, § 250, § 251 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- ustanovenie § 21a zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch,

Organizačno-technické detaily odbornej justičnej skúšky sú upravené v skúšobnom poriadku schválenom Radou Justičnej akadémie.

 

UZNANIE  ODBORNEJ  JUSTIČNEJ  SKÚŠKY:

- ustanovenie § 5 odsek 3 veta prvá zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ustanovenie § 6 odsek 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- ustanovenie § 6 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon),

- ustanovenie § 10 odsek 3 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,

- ustanovenie § 11 odsek 3 zákona č. 323/1992 Z. z. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok),

 

ODPUSTENIE  ODBORNEJ  JUSTIČNEJ  SKÚŠKY:

- ustanovenie § 5 odsek 3 veta druhá zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ustanovenie § 6 odsek 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

 

ĎALŠIE  USTANOVENIA  SÚVISIACE  s odbornou justičnou skúškou:

- ustanovenie § 5, § 28, § 151 odsek 8 zákona č. 385/2000 Z.z . o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ustanovenie § 99, § 100, § 101 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- ustanovenie § 6, § 236 odsek 2, § 251 odsek 2, § 262 odsek 6 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry,

- ustanovenie § 24 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch,

- ustanovenie § 27g odsek 2, 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,