Dôležité odkazy na webstránky:

Podpora pri dokončení založenia Justičnej akadémie Slovenska

     Justičná akadémia Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (oddelenie Phare) realizovala počas obdobia 8 mesiacov (od 13.09.2007 do 13.05.2007) twinningový projekt s názvom „Podpora pri dokončení založenia Justičnej akadémie Slovenska". Dodávateľom bola Agentúra pre medzinárodnú justičnú spoluprácu (ACOJURIS) vo Francúzsku. Realizácia projektu kontinuálne nadväzovala na úspešnú implementáciu obdobných projektov v minulosti, ktoré vytvorili právny priestor pre reálny vznik vzdelávacej inštitúcie sudcov a prokurátorov.

     Finančné zabezpečenie programu Prechodného fondu sa využilo na aktivity spojené s prijatím Slovenska do EÚ,  predovšetkým napomohlo pri správnej implementácii práva EÚ, ako aj pri zvyšovaní schopnosti slovenských sudcov komunikovať s Európskymi súdmi v oblasti predbežnej otázky.  Študijné pracovné pobyty na ESD podstatne prispeli k schopnosti slovenských školiteľov pri vzdelávaní  sudcov na tému: Komunikácia slovenských  súdov s ESD v Luxemburgu.

     Cieľom tohto projektu boli okrem iného aj doplňujúce aktivity spojené s riešením postupov pri predkladaní predbežnej otázky; založenie a dobudovanie špecializovanej knižnice určenej cieľovej skupine akadémie, krátkodobé študijné pobyty na ESD v Luxemburgu a vytvorenie niekoľkých analýz zaoberajúcich sa odporúčaniami v oblasti organizačnej štruktúry akadémie, tvorby a realizácie koncepcie vzdelávania, študijného plánu, výberu lektorov ako aj komplexného organizačného zabezpečenia odbornej justičnej skúšky.

 

Prehľad aktivít v rámci projektu:

  • Semináre pre sudcov, prokurátorov alektorov (Z oblasti európskeho práva bolo celkovo zorganizovaných 13 seminárov. Na seminároch sa zúčastnilo viac ako 194 sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov. Všetky semináre boli priamo zamerané na súdnu prax EÚ, aby sa posilnili zručnosti účastníkov seminárov.)
  • Analýza nového vzdelávacieho systému sudcov, prokurátorov a ostatného súdneho personálu (Boli zorganizované dve pracovné sedenia na Slovensku, ktorých témou bola analýza nového vzdelávacieho systému sudcov a prokurátorov, porovnávacia analýza rôznych vzdelávacích systémov v súčasnosti existujúcich v Európe a dvoch študijných pobytov vo Francúzsku, ktoré mali pomôcť zlepšiť organizáciu a vzdelávací plán pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Súčasťou analýz boli aj legislatívne odporúčania.)
  •  Dva druhy študijných pobytov pre zodpovedných pracovníkov Justičnej akadémie Slovenskej republiky v špecializovaných vzdelávacích inštitúciách, zameraných na získanie skúseností.

 

vlajka EU                                                                           loga JA

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Úvodná správa k projektu č. SK/05/IB/JH/02-TL (pdf)214.15 KB
Záverečná práva k projektu č. SK/05/IB/JH/02-TL (pdf)496.61 KB