Dôležité odkazy na webstránky:

Riaditeľ Justičnej akadémie

Justičnú akadémiu Slovenskej republiky navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom.

 

 

Rada na základe výsledkov výberového konania určí úspešných kandidátov a ministrovi navrhne na funkciu riaditeľa kandidáta, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí. Výberové konanie na funkciu riaditeľa akadémie sa riadi postupom upraveným v Zásadách výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky, prijatých dňa 4.8.2009 Radou Justičnej akadémie na základe § 7 písm. b) zákona o Justičnej akadémii.

 

Minister spravodlivosti vymenúva riaditeľa na funkčné obdobie piatich rokov. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo funkciu zástupcu riaditeľa aj opakovane.

  

Pôsobnosť riaditeľa:

a) zastupujeakadémiunavonok

b) predkladá Rade návrh ročného študijného plánu a Výročnú správu o činnosti akadémie, môže navrhnúť zaradenie ďalších bodov do programu nasledujúceho zasadnutia Rady

c) predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila Rada

d) zodpovedá Rade za riadne plnenie ročných študijných plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami akadémie

e) vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa

f) vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riaditeľa, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov akadémie

g) predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú radou

h) rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise a v štatúte akadémie
 
Riaditeľ má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady Justičnej akadémie, má právo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci; nemá právo hlasovať.

 

Súčasným riaditeľom Justičnej akadémie SR je JUDr. Peter Hulla 

 


Vo funkcii riaditeľa Justičnej akadémie pôsobili:

 

JUDr. Zuzana Ďurišová