Dôležité odkazy na webstránky:

Projekty APVV

 

Projekt APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017

Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

 

Žiadateľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Spoluriešiteľská organizácia: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok

 

Anotácia projektu: Aplikovaný výskum je rozdelený do dvoch kľúčových oblastí - trestnoprávnej a kriminologickej. Trestnoprávna oblasť zahrňuje hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty spolu s kriminalistickými prvkami. Z hľadiska hmotnoprávnych aspektov je aplikovaný výskum zameraný na analýzu znakov skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva, Európskeho súdneho dvora, na problematiku súbehu trestných činov, premlčania trestného stíhania. Z procesnoprávneho a kriminalistického hľadiska je aplikovaný výskum zameraný na trestné oznámenia, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom konaní, znalecké dokazovanie a na ostatné dôkazné prostriedky. V konaní pred súdom je pozornosť sústredená taktiež na dokazovanie s akcentom na obmedzené kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby z dôvodu ich ochrany. Kriminologická oblasť je zameraná na Národný akčný plán, vyhodnotenie štatistických údajov trestného činu sexuálneho zneužívania (2011 - 2016), príznaky sexuálneho zneužívania (CSA), prostriedky boja proti sexuálnemu zneužívaniu, právnu úpravu - vnútroštátnu i medzinárodnú. Na vnútroštátnej úrovni sa pripravuje návrh zákona o obetiach. V medzinárodnom meradle sú to hlavne smernice EÚ, OSN, Rady Európy. Zámerom projektu je zhodnotiť stav de lege lata právnej úpravy skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, participovať na formulovaní legislatívnych odporúčaní, hlavne vo vzťahu k príprave návrhu zákona o obetiach. Zámer projektu tiež smeruje k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne hlavne sudcov, prokurátorov, advokátov, znalcov prostredníctvom prednášok, konferencií, workshopov. Prioritou je navrhnúť manuál výsluchu detí, ktoré sa mali stať obeťami sexuálneho zneužívania, apelovať na vytváranie špeciálnych výsluchových miestností na PZ určené pre deti. Dosiahnuté výsledky budú zasielané do kolégií Najvyššieho súdu SR a budú mať aj priamy dosah na zjednocovanie judikatúry súdov.

 

Ciele projektu:  

 

1. Zhodnotenie stavu de lege lata právnej úpravy trestného činu sexuálneho zneužitia, najmä skutkových podstát trestných činov sexuálneho zneužívania podľa § 201, § 201a, § 201b a § 202 Trestného zákona a vzťahov k obdobným skutkovým podstatám trestných činov sexuálneho rázu (znásilnenie, sexuálne násilie a súlož medzi príbuznými) s dôrazom na deti a zverené osoby ako poškodené osoby. Rovnako bude venovaná pozornosť posúdeniu medzinárodných dokumentov, ktoré vytvárajú základ pre vnútroštátne právo. Výsledky aplikovaného výskumu budú mať zároveň dosah na spresnenie a zjednotenie rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov. V rámci zhodnotenia hmotnoprávnych aspektov trestného činu sexuálneho zneužívania je pomerne často diskutovanou témou aj premlčanie trestného stíhania. Ochrana obetí by sa mala zvýšiť aj v tejto oblasti a to prostredníctvom legislatívnej úpravy.

 

2. Preskúmanie vybraných čiastkových procesnoprávnych aspektov v oblasti vyšetrovania trestného činu sexuálneho zneužívania. V rovine trestného práva je následne dôležité zaoberať sa aj procesnoprávnymi aspektmi sexuálneho zneužívania s dôrazom na vybrané čiastkové problémy, s ktorými sa počas trestného konania stretávajú orgány činné v trestnom konaní a súdy. Ide najmä o problematiku podávania trestného oznámenia (kto, kedy a ako), výsluch dieťaťa v rámci vyšetrovania, znalecké dokazovanie ako aj ostatné dôkazné prostriedky. Vyšetrovanie trestných činov spáchaných na deťoch a zverených osobách, najmä sexuálneho zneužívania je náročné a vyžaduje si zvláštny spôsob vyšetrovania v porovnaní s postupom vyšetrovania trestných činov spáchaných na dospelých jedincoch. V rámci uvedeného cieľu exaktným spôsobom vymedzíme aj kriminalistické metódy, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní trestného činu sexuálneho zneužívania.

 

3. Navrhnutie úpravy de lege ferenda v oblasti trestného práva hmotného (korekcia skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania a jeho terminológie) na národnej úrovni, pričom výstupom bude aj rešerš a zjednotenie judikatúry v oblasti sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb. V rámci tohto cieľa máme ambíciu participovať na formulovaní legislatívnych odporúčaní hlavne v súvislosti s pripravovaným návrhom zákona o obetiach v otázke sexuálneho zneužitia obzvlášť zraniteľných obetí.

 

4. Navrhnutie úpravy de lege ferenda v oblasti trestného práva procesného na národnej úrovni, s prihliadnutím na Smernicu 2012/29/EÚ, o obetiach, ktorá vymedzuje obete sexuálneho zneužívania ako obzvlášť zraniteľné obete a zaoberá sa množstvom procesnoprávnych aspektov. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti existuje terminologický nesúlad v pojmoch dieťa v Trestnom zákone a maloletý v Trestnom poriadku, naše úsilie smeruje k dosiahnutiu odstránenia tohto nedostatku.

 

5. Stanovenie, vybudovanie a následná aplikácia nástrojov na zvýšenie povedomia a informovanosti, rozšírenia teoretických vedomostí a praktických zručností orgánov činných v trestnom konaní a súdov v oblasti sexuálneho zneužitia v úmysle rozšíriť vzdelávanie orgánov činných v trestnom konaní a sudcov pri objasňovaní tohto trestného činu a to v rámci vzdelávacích podujatí, ktoré by sa konali na Justičnej akadémii Slovenskej republiky, účasťou na konferenciách, ale tiež vypracovaním odporúčaní pre orgány činné v trestnom konaní a súdy v oblasti spôsobu vedenia výsluchu dieťaťa a zverenej osoby, na ktorých mal byť spáchaný trestný čin sexuálneho zneužívania, tak v prípravnom konaní ako i v konaní pred súdom. Súčasťou je aj vytvorenie príručky pre znalcov, ktorí sú k predmetným kauzám prizývaní (na vyšetrenie suspektných obetí a suspektných páchateľov). Výsledky výskumu bude možné pretaviť aj do pedagogického procesu, pričom primárnym spôsobom pre realizáciu tejto úlohy by malo byť vytvorenie informačného listu nového výberového predmetu, ktorý by sa zameriaval na problematiku násilnej kriminality v spojení s domácim násilím a sexuálnym zneužívaním detí a zverených osôb.

 

6. Vymedzenie kriminologického pohľadu na obete sexuálneho zneužívania s dôrazom na syndróm CSA z hľadiska prevencie a ochrany obetí. Následné vymedzenie efektívnych prostriedkov boja proti sexuálnemu zneužívaniu. Súčasťou je aj príručka, manuál pre kompetentných pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akým spôsobom možno rozoznať takýto syndróm, a kedy ide len o falošné podozrenie.

 

Harmonogram riešenia projektu:

 • 01.07.2017 - 31.12.2018: Prípravná fáza
 • 01.01.2019 - 30.06.2020: Fáza vlastného výskumu
 • 01.07.2020 - 30.06.2021: Záverečná fáza

 

Riešitelia

 

   


 

 

Projekt APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2015

Koniec riešenia projektu: 30.06.2019

 

Žiadateľská organizácia: Slovenská asociácia európskeho práva, Bratislava

Spoluriešiteľská organizácia: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok

 

Anotácia projektu: Európske medzinárodné právo súkromné možno v súčasnosti už považovať za samostatné odvetvie práva, ktoré sa vo svojej podobe vyvinulo v poslednom desaťročí a v súčasnosti stále podlieha dynamickým zmenám. V terminológii používanej v záväzných aktoch Európskej únie je toto odvetvie nazývané Justičnou spoluprácou v civilných veciach. Možno konštatovať, že najmä vďaka relatívne novým (a tiež neustále sa meniacim) spoločným pravidlám EÚ v tejto oblasti a rôznorodej judikatúre Súdneho dvora EÚ a súdov členských štátov nie sú dostupné takmer žiadne relevantné a ucelené výsledku výskumu. Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach. Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov. Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu. V rámci riešenia projektu bude použitých niekoľko metód aplikovaného výskumu. V prvom rade pôjde o metódu empirickú v podobe podrobného identifikovania existujúcej judikatúry v relevantnej oblasti. Následne dôjde k analýze zozbieraných rozhodnutí a to v niekoľkých rovinách v závislosti od obsahových celkov. Po identifikácii a analýze relevantnej judikatúry dôjde k publikovaniu výskumných výsledkov v publikáciách a vytvoreniu internetovej stránky, na ktorej sa budú priebežne uverejňovať výskumné výsledky. Následne dôjde k realizácii vzdelávacích aktivít pre justičnú obec, ktorej súčasťou bude oboznámenie s už doteraz vykonanou analytickou činnosťou ako aj doterajšími výstupmi projektu.

 

Hlavný cieľ projektu je uskutočniť výskum aplikácie práva Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v  civilných a obchodných veciach, a to najmä na základe podrobnej analýzy rozhodnutí Súdneho dvora Európskej  únie a prostredníctvom vzdelávacích seminárov, publikácií a internetovej stránky oboznámiť s touto aplikačnou  praxou sudcov, vyšších súdnych úradníkov a prokurátorov Slovenskej republiky. Zabezpečením ďalšieho  vzdelávania justičnej obce o predmetnej problematike sa dosiahne zvýšenie efektivity a kvality rozhodovacej  činnosti súdov. Vedľajším cieľom projektu je sledovanie vývoja rozhodovacej praxe slovenských súdov, do akej miery zohľadňujú  vo svojich rozhodnutiach uvedené nariadenia Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a  obchodných veciach a súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ. Ďalším vedľajším cieľom projektu je využiť výstupy projektu aj v rámci vysokoškolského vzdelávacieho procesu  študentov práva a vzdelávacej činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Harmonogram riešenia projektu:

 • 07/2015 - 12/2018: rešerš a analýza rozhodovacej praxe Súdneho dvora Európskej únie v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach; rešerš a analýza významných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v oblasti justičnej spolupráce v civilných a obchodných veciach
 • 01/2016 - 06/2019: publikovanie výstupov projektu
 • 01/2016 - 06/2018: vytvorenie internetovej stránky a uverejňovanie elektronických výstupov
 • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie justičnej obce
 • 01/2016 - 06/2019: organizácia konferencie
 • 01/2016 - 06/2019: vzdelávanie študentov práva

 

Aplikované výsledky výskumu: Jedným z významných praktických výsledkov projektu bude zriadenie a kontinuálne dopĺňanie databázy rozsudkov súdov SR a Súdneho dvora. Databáza bude neustále dopĺňaná počas doby trvania projektu, ako aj po jeho skončení. databáza bude voľne dostupná, obohatená o súvisiace právne predpisy, anotácie a relevantné odkazy na publikácie a články.

 

Forma popularizácie: Publicita projektu bude zabezpečená na internetovej stránke žiadateľa. Osobitná popularizácia výstupov projektu sa uskutoční na konferenciách realizovaných v rámci projektu.

 

Riešitelia

 

 


 

 

Projekt APVV-0518-11 s názvom „Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2012

Koniec riešenia projektu: 31.12.2015

 

Anotácia projektu: V projekte sa riešiteľský kolektív zameria na zásahy súdov do súkromnoprávnych zmlúv, osobitne do kontraktačného procesu, do obsahu zmlúv či do ich ukončovania ako aj procesnoprávne aspekty danej problematiky. Zaoberať sa bude aj následkami vád právnych úkonov a ich vzájomnou interakciou. Skúmaná bude taktiež zvýšená aktivita súdnej ingerencie v prípade ochrany spotrebiteľa.

 

Harmonogram riešenia projektu:

 • Prípravná etapa: 07/2012 - 12/2012
 • Ingerencia súdov do kontraktačného procesu: 01/2013 - 12/2013
 • Ingerencia súdov do obsahu zmlúv, posudzovanie následkov vád právnych úkonov: 01/2014 - 12/2014
 • Procesnoprávne aspekty: 01/2013 - 12/2014
 • Syntetizačná etapa, publikácia a diseminácia výsledkov: 01/2015 - 12/2015

 

Forma popularizácie výsledkov riešenia: Výsledky skúmania riešiteľského kolektívu budú priebežne publikované a oponované na zorganizovaných konferenciách a iných odborných fórach a na stránkach vedených periodík ako aj na internete. Prenos informácií pre sudcov a súdnych úradníkov bude zabezpečený prostredníctvom pravidelných vzdelávacích kurzov. Čiastočné výsledky budú publikované v zborníkoch z konferencií. Celkové výsledky riešenia budú ucelene publikované v osobitnej monografii prístupnej verejnosti. Všetky monografie, zborníky a iné odborné knihy, budú dostupné aj na internete. Osobitne budú pripravené aj populárno-náučné príspevky, publikované v širšie dostupných periodikách, ktorými riešitelia oboznámia s problematikou aj širšiu verejnosť.

 

Databáza rozhodnutí súdov SR v oblasti ochrany spotrebiteľa

Ciele projektu

Priebeh riešenia v roku 2012

Priebeh riešenia v roku 2013

Priebeh riešenia v roku 2014

Priebeh riešenia v roku 2015

Riešitelia

Očakávané výstupy riešenia 

 


 

Projekt APVV-0745-07 s názvom: "Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.09.2008

Koniec riešenia projektu: 31.12.2010

 

Vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike je jedným z hlavných problémov podnikateľského sektora a demokratického fungovania občianskej spoločnosti. Z toho dôvodu sa zostavený kolektív riešiteľov z akademických kruhov, doplnený o sudcov, prokurátorov a právnikov z praxe, ktorí disponujú so skúsenosťami z oblasti vedy a výskumu rozhodol preskúmať, v čom spočívajú nedostatky efektívneho uplatňovania práv a povinností jednotlivcami v oblasti občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva. Výsledkom výskumu budú konkrétne poznatky o nedostatkoch súčasného stavu a návrhy na ich odstránenie.

 

Ciele projektu

Priebeh riešenia v roku 2008

Priebeh riešenia v roku 2009

Priebeh riešenia v roku 2010

Riešitelia

Záverečná správa rok 2011