Dôležité odkazy na webstránky:

Odkazy na internetové stránky orgánov, úradov a inštitúcií Slovenskej republiky

A  B  C  D  E  F  G  I  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž


A

Akadémia finančného vzdelávania - úvodná stránka

Aproximácia práva (odbor Úradu vlády SR) - úvodná stránka

Ambasády a veľvyslanectvá:


späť na začiatok

B   

BANSKÁ BYSTRICA (webová stránka mesta Banská Bystrica) - úvodná stránka

Banskobystrický samosprávny kraj - úvodná stránka

Bezplatné právne poradenstvo: MSSR / EUROJUS / WEBPRÁVNIK / EPI

BRATISLAVA hlavné mesto SR:

Bratislavský samosprávny kraj - úvodná stránka

 


späť na začiatok

C   

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže:

Centrum vedecko-technických informácií:

CITES - stránky slovenské i zo sveta k problematike  Dohovoru "CITES" o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb. - text dohovoru.

COLNÁ SPRÁVA SR:

 


 

späť na začiatok

D   

Daňové riaditeľstvo SR - portál daňovej správy

Daňoví poradcovia:

Duševné vlastníctvo:


späť na začiatok

E   

Exekútori a exekútorské úrady - úvodná stránka

 


späť na začiatok

F     

Finančný spravodajca (na stránkach MF SR)

Fond národného majetku - úvodná stránka

 


späť na začiatok

G

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR - úvodná stránka


späť na začiatok

I

Inštitúcie v SR: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny - úvodná stránka 

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v SR - úvodná stránka

IURA EDITION - úvodná stránka  / ASPI  /  Právnická literatúra


späť na začiatok

K   

Katastrálny portál - úvodná stránka

Komora daňových poradcov - úvodná stránka

Konfederácia odborových zväzov - úvodná stránka

Konkurz a reštrukturalizácia (na stránkach MS SR)

KOŠICE (webová stránka mesta Košice) - úvodná stránka

Košický samosprávny kraj - úvodná stránka

Krajský súd v Bratislave (intranet) - úvodná stránka

 


 

späť na začiatok

L          

LITA - autorská spoločnosť - úvodná stránka


späť na začiatok

M        

Mestá SR a ich webové stránky - úvodná stránka

Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) - úvodná stránka

MINISTERSTVÁ Slovenskej republiky:


späť na začiatok

N 

Najvyšší kontrolný úrad - úvodná stránka

 

NAJVYŠŠÍ SÚD SR - úvodná stránka

 

Národná banka Slovenska:

 

NÁRODNÁ RADA SR:

Národný bezpečnostný úrad - úvodná stránka

Národný inšpektorát práce - úvodná stránka

NITRA (webová stránka mesta Nitra) - úvodná stránka

Nitriansky samosprávny kraj - úvodná stránka

Notárska komora SR - úvodná stránka


späť na začiatok

O        

Obchodný register - vyhľadávanie v databáze registra

Ochrana spotrebiteľa:

 

OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - úvodná stránka

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom SK

OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska - úvodná stránka


späť na začiatok

P         

Právnická fakulta Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici - úvodná stránka

PREŠOV (webová stránka mesta Prešov) - úvodná stránka

Prešovský samosprávny kraj - úvodná stránka

Prezident SR - úvodná stránka

PON - Pomoc obetiam násilia - úvodná stránka

Pomoc deťom v kríze - OZ Náruč  - úvodná stránka

Protimonopolný úrad - úvodná stránka


späť na začiatok

R     

Republiková únia zamestnávateľov - úvodná stránka


späť na začiatok

S         

SAK - Slovenská advokátska komora - úvodná stránka

SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii - úvodná stránka 

Slovenská akadémia vied - úvodná stránka

Slovenská energetická agentúra - úvodná stránka

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) - úvodná stránka

Slovenská komora exekútorov - úvodná stránka

Slovenská komora patentových zástupcov - úvodná stránka

Slovenská obchodná inšpekcia - úvodná stránka

Slovenský metrologický ústav - úvodná stránka

Slovenský poľovnícky zväz - úvodná stránka

Slovenská pošta - úvodná stránka

Slovenský olympijský výbor - úvodná stránka

Slovenský rybársky zväz - úvodná stránka

Slovenský ústav technickej normalizácie - úvodná stránka

SLOVGRAM - úvodná stránka (nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov)

Sociálna poisťovňa - úvodná stránka 

Spoločná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka

Správa štátnych hmotných rezerv - úvodná stránka 

Stály rozhodcovský súd v Bratislave - úvodná stránka

 

SÚDNA RADA SR:


späť na začiatok

Š   

Štatistický úrad SR - úvodná stránka

Štátna ochrana prírody - úvodná stránka

Štátna veterinárna a potravinová správa SR - úvodná stránka


späť na začiatok

T    

Telekomunikačný úrad SR - úvodná stránka

TRENČÍN (webová sránka mesta Trenčín) - úvodná stránka

Trenčiansky samosprávny kraj - úvodná stránka

 TRNAVA (webová sránka mesta Trnava) - úvodná stránka

Trnavský samosprávny kraj - úvodná stránka


späť na začiatok

U   

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) -  úvodná stránka 

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - úvodná stránka

Úrad jadrového dozoru SR - úvodná stránka

Úrad na ochranu osobných údajov - úvodná stránka

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - úvodná stránka

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) - úvodná stránka

Úrad pre verejné obstarávanie SR - úvodná stránka

Úrad priemyselného vlastníctva SR - úvodná stránka

 

ÚRAD VLÁDY SR - úvodná stránka

 

Ústav pamäti národa - úvodná stránka

 

ÚSTAVNÝ SÚD Slovenskej republiky:

Ústav súdneho inžinierstva v Žiline - úvodná stránka

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - úvodná stránka

Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka  


späť na začiatok

V   

Verejná správa - Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka

Verejný ochranca práv - úvodná stránka

 

VLÁDA SR (Úrad vlády SR):

Všeobecná zdravotná poisťovňa - úvodná stránka


späť na začiatok

Z

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky - v cudzine

Zbor väzenskej a justičnej stráže:

Združenie slovenských spotrebiteľov - úvodná stránka

Združenie sudcov Slovenska - úvodná stránka

Zoznam inštitúcií v SR - abecednýstromová štruktúra

Zoznam obcí v SR - vyhľadávanie


späť na začiatok

Ž

Železnice SR - úvodná stránka / vyhľadanie spojenia

Železničná polícia - úvodná stránka

ŽILINA (webová stránka mesta Žilina) - úvodná stránka

Žilinský samosprávny kraj - úvodná stránka

Živnostenský register SR - úvodná stránka