Dôležité odkazy na webstránky:

Medzinárodná justičná spolupráca

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z 

 


A

Aproximácia práva (odbor Úradu vlády SR) - úvodná stránka

Ambasády a veľvyslanectvá:

 


 

späť na začiatok

B   

Bavorský justičný portál - úvodná stránka 

 


 

späť na začiatok

   

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - úvodná stránka

 

Centrum vedecko-technických informácií - úvodná stránka

 

CITES - stránky slovenské i zo sveta k problematike  Dohovoru "CITES" o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb.

 

ČESKÁ REPUBLIKA:

 

CIVILNÉ KÓDEXY vybraných štátov svetaprehľad + linky na texty civilných kódexov


späť na začiatok

D

Daňové riaditeľstvo SR - portál daňovej správy

Daňoví poradcovia:


späť na začiatok

E

ECB (Európska centrálna banka) - úvodná stránka / kurzový lístok

EJN - pozri Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach, resp. v trestných veciach

EJTN (Európska sieť justičného vzdelávania) - úvodná stránka

ERA (Europäische Rechtsakademie) Európska akadémia práva - úvodná stránka:

 

EPSO (European Personnel Selection Office) - úvodná stránka

ESF - Európsky sociálny fond (stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny)

EUROJUST (The European Union´s Judicial Cooperation Unit) - úvodná stránka

EUROPOL - úvodná stránka / právne predpisy / užitočné linky

 

EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v občianskych a obchodných veciach (EJN):

 

EURÓPSKA JUSTIČNÁ SIEŤ v trestných veciach (EJN):

 • úvodná stránka
 • základné informácie o EJN
 • brožúra o EJN (SK)
 • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
 • EAW (základné informácie o právnej úprave EZR na stránkach EJN - anglický jazyk)
 • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
 • compendium (vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
 • formuláre (formuláre k justičnej spolupráce v trestných veciach v rôznych jazykoch)
 • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
 • SOLON (slovník právnych pojmov v úradných jazykoch členských štátov EÚ)

 

Európska sieť justičného vzdelávania (EJTN) - úvodná stránka

Európska sieť súdnych rád -  úvodná stránka

Európsky dvor audítorov - úvodná stránka

Európsky ombudsman - úvodná stránka

 

EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA:

 

 Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF

 

 EuroInfo - Všetko o členstve SR v EÚ - úvodná stránka

 

 EURÓPSKA ÚNIA:

 


 

späť na začiatok

F   

FRANCÚZSKA REPUBLIKA:


späť na začiatok

G      

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR:


späť na začiatok  

H 

HAAGSKÁ KONFERENCIA medzinárodného práva súkromného - úvodná stránka


späť na začiatok

CH 

CHORVÁTSKA REPUBLIKA:


späť na začiatok  

I         

IEEP (Institute for European Environmental Policy) - úvodná stránka (Inštitút pre európsku environmentálnu bezpečnosť)

Inštitúcie v SR: 

ILO - Medzinárodná organizácia práce - úvodná stránka

IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu) v SR - úvodná stránka

 


 

späť na začiatok  

J 

Judikatúra súdov členských štátov EÚ v oblasti práva Spoločenstva - databáza judikatúry

 

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v občianskych a obchodných veciach:

 

JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA v EÚ v trestných veciach:

 • Európska justičná sieť v trestných veciach (EJN) - úvodná stránka
  • základné informácieo EJN
  • brožúra o EJN (SK)
  • kontaktné body EJN (vyžaduje sa prístupové heslo)
  • EAW (informácieo inštitúteeurópskeho zatýkacieho rozkazu na stránkach EJN - anglický jazyk)
  • EAW ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku konaniu o EZR)
  • compendium(vytvorenie elektronického dožiadania o právnu pomoc v trestnej veci v slovenskom jazyku)
  • formuláre (formuláre k justičnej spolupráci v trestných veciach v rôznych jazykoch)
  • MLA ATLAS (vyhľadanie dôležitých informácií ku poskytnutiu právnej pomoci v trestných veciach v EÚ)
  • MLA 2000 (signatári dohovoru o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach; výhrady a vyhlásenia)

späť na začiatok

K   

Krajský súd v Bratislave (intranet) - úvodná stránka

Kriminológia vo svete:


späť na začiatok

Lisabonská zmluva - text na portále EUR-lex 

 

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA - odkaz na stránku obsahujúcu dôležité internetové odkazy a dokumenty

 


 

späť na začiatok  

M       

MAĎARSKÁ REPUBLIKA:

 

MAPY (s vyhľadávaním a plánovaním trasy cesty):

 

Medzinárodné dohovory platné pre SR: 

 

Medzinárodná organizácia práce (ILO) - úvodná stránka

 

Medzinárodná organizácia pre migráciu v SR (IOM) - úvodná stránka

MEDZINÁRODNÉ SÚDY:

 

Ministerstvo spravodlivosti SR - úvodná stránka

 

Ministerstvo vnútra SR -úvodná stránka

 

Ministerstvo zahraničných vecí SR - úvodná stránka

 

Ministerstvo životného prostredia SR - úvodná stránka

 

MOLDAVSKÁ REPUBLIKA:

 


 

späť na začiatok

N    

NAJVYŠŠÍ SÚD SR:

 

Najvyššie štátne zastupiteľstvo ČR - úvodná stránka

 

Národná banka Slovenska:

 

 

NATO (North Atlantic Treaty Organization - Organizácia Severoatlantickej zmluvy) - úvodná stránka

 


 

späť na začiatok

O        

Ochrana spotrebiteľa:

 

OECD - Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj - úvodná stránka

 

OLAF - Európsky úrad pre boj proti podvodom SK

 

Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva (WIPO):

 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV:

 


 

späť na začiatok

  

PROKURATÚRY a ŠTÁTNE ZASTUPITEĽSTVÁ vo svete:

 

PON - Pomoc obetiam násilia - úvodná stránka

Pomoc deťom v kríze - OZ Náruč  - úvodná stránka

 

POTUGALSKÁ REPUBLIKA:

 

PSČ - vyhľadávanie (podľa mesta/obce, ulice alebo PSČ) 


späť na začiatok

R     

RADA Európskej únie - úvodná stránka

RADA Európskej únie - spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí:

 

RADA EURÓPY:

 

RAKÚSKA REPUBLIKA:

 


 

späť na začiatok

S         

Slovenská advokátska komora - úvodná stránka

 

SLOVINSKÁ REPUBLIKA:

 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ:

The White House (Biely dom) - úvodná stránka

Portál verejnej správy - úvodná stránka

 

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO:

 

SÚDNY DVOR Európskych spoločenstiev:


späť na začiatok

Š    

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA:

 


 

späť na začiatok

T    

TALIANSKA REPUBLIKA:

 

TRESTNÉ KÓDEXY vybraných štátov sveta - prehľad 1 (pramene TP) /  prehľad 2 (Buffalo Law Center) + linky k textom Trestných kódexov vybraných štátov

 


 

späť na začiatok  

U   

UNESCO - úvodná stránka / mapa miest svetového dedičstva

 

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) -  úvodná stránka 

 

ÚSTAVNÝ SÚD Slovenskej republiky:

 

ÚSTAVNÝ SÚD Českej republiky - úvodná stránka

 

ÚSTAVNÉ SÚDY štátov sveta - prehľad+linky

 

ÚSTAVY rôznych štátov sveta (Kanada, Mexiko, USA, Francúzsko, Rusko, Írsko, Japonsko, Slovensko, Austrália) - texty v anglickom jazyku 

 


 

späť na začiatok

Verejná správa - Ústredný portál verejnej správy - úvodná stránka

 

VLÁDA SR (Úrad vlády SR):

 

Vybrané zákonodárstvo európskych krajín - Cornell University Law School (anglický jazyk)

 


 

späť na začiatok

WIPO - Organizácia pre ochranu svetového duševného vlastníctva:

 


 

späť na začiatok

Z    

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky - v cudzine

Zoznam inštitúcií v SR - abecedný / stromová štruktúra

Zoznam obcí v SR - vyhľadávanie