Dôležité odkazy na webstránky:

Termíny odborných justičných skúšok v roku 2018

 

Znenie ust. § 12 odsek 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

 

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2018

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 21. zasadnutí konanom dňa 15.11.2017 v Pezinku schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2018:


I. termín (jarný)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 03.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR
  • 04.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 10.04.2018 - 11.04.2018 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a poradcov sudcu Ústavného súdu SR
  • 24.04.2018 - 25.04.2018 pre právnych čakateľov prokuratúry

 

II. termín (jesenný)

 

  • 09.10.2018 písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry
  • 16.10.2018 - 17.10.2018 ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 


 

Na základe žiadosti ministra spravodlivosti zo dňa 31.07.2017 (číslo: 47617/2017/42/54316) bola Justičná akadémia Slovenskej republiky požiadaná o stanovenie mimoriadneho termínu odbornej justičnej skúšky, a to v termíne do 30.09.2018 pre deviatich justičných čakateľov, ktorí dňa 31.03.2018 ukončia 3 ročnú odbornú prípravu a v zmysle § 149a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú povinní do šiestich mesiacov od skončenia odbornej prípravy vykonať odbornú justičnú skúšku.

 

Na 22. zasadnutí Rady akadémie dňa 20.12.2017 bolo prijaté Uznesenie č. 161 v nasledovnom znení: Rada schvaľuje mimoriadny termín odbornej justičnej skúšky v termíne 18.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - písomná časť (justiční čakatelia) a 25.09.2018 (utorok) = mimoriadny termín OJS - ústna časť (justiční čakatelia).