Dôležité odkazy na webstránky:

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

 

V období od 01.09.2017 - 30.04.2021 implementuje Justičná akadémia Slovenskej republiky projekt pod názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov".

Projekt je poskytnutý z Operačného programu Efektívna verejná správa, spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom v rámci Prioritnej osi 2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v rámci špecifického cieľa 2.2 Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému.

 

Hlavným cieľom projektu je zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov.

 

Kľúčovým prístupom projektu je modernizácia a inovácia justičného vzdelávania (zavedenie tzv. špecializovaného vzdelávania). Špecializácia vzdelávania pozostáva najmä v rozdelení cieľovej skupiny do menších skupín podľa súdnej agendy s presne zadefinovanými špecifickými vzdelávacími potrebami, tzn. špecializáciou a adresným vzdelávaním (interaktívne vzdelávanie v malých skupinách) so zvýšeným zapojením profesionálnych zahraničných a domácich lektorov.

Organizovanie a uskutočnenie celoživotného špecializovaného vzdelávania sudcov a prokurátorov a súdnych úradníkov v jednotlivých oblastiach práva a súvisiacich expertných oblastí (najmä konkurzné právo, rodinné právo, právo obchodných spoločností, finančné a daňové právo vrátane cezhraničného zdaňovania, trestné právo, správne právo vrátane stavebného konania, katastrálneho konania, pozemkové právo, právo priemyselného a duševného vlastníctva) a interdisciplinárnych oblastiach (etika sudcu, etika v práve, psychológia osobnosti, komunikácia s verejnosťou a osobitne s médiami, ekonómia a pod.), vrátane aplikačnej nadstavby (sudcovské tvorba práva, uplatňovanie právnych princípov v nadväznosti na výklad právnych predpisov v súlade s ústavou, súdno-aplikačné problémy podľa jednotlivých právnych odvetví s osobitným zameraním na právo Európskej únie), a to využitím inovatívnych metód vzdelávania, metód simulovaných pojednávaní pre funkčne mladých sudcov a prokurátorov a rozsiahlejším zapojením zahraničných lektorov (expertov) v uvedených oblastiach práva, ktorí budú prenášať poznatky zo zahraničnej aplikačnej praxe. Expertné oblasti tvorí špecializácia na digitálne zručnosti s dôrazom na prácu s nástrojmi podporujúcimi prácu sudcov, informačných technológií), tzn. vzdelávanie zamerané na osvojenie si zručností potrebných na riadny výkon ich právomocí zverený právnymi predpismi v súlade s aktuálnou aplikačnou praxou.

 

V rámci celoživotného špecializovaného vzdelávania Justičná akadémia Slovenskej republiky pripraví a zabezpečí realizáciu:

 

- 60 trojdňových špecializovaných vzdelávacích podujatí v rodinnom práve

- 139 špecializovaných dvojdňových vzdelávacích podujatí

- 60 špecializovaných jednodňových (regionálnych) vzdelávacích podujatí

- 4 špecializované dvojdňové výročné konferencie

 

Prípravné špecializované vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry

Jazykové vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku:

 

- intenzívne vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

- 7 špecializovaných trojdňových vzdelávacích podujatí v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

- 7 špecializovaných trojdňových vzdelávacích podujatí v odbornej právnickej terminológii vo francúzskom jazyku

- 4 päťdňové vzdelávacie podujatia odbornej právnickej terminológie v anglickom jazyku (Letná jazyková škola)

- 4 päťdňové vzdelávacie podujatia odbornej právnej terminológii vo francúzskom jazyku (Letná jazyková škola)

 

Vzdelávanie formou zahraničných stáží:

 

- skupinové päťdňové stáže s tlmočníkom v zahraničí, najmä pre 200 sudcov a prokurátorov, ktorí doteraz neabsolvovali žiadnu zahraničnú stáž a nenadobudli žiadne skúsenosti so zahraničnou súdnou praxou, z dôvodu absencie znalosti cudzieho jazyka

- individuálne mesačné stáže pre 32 sudcov a prokurátorov bez tlmočenia, ktorí sa vo svojej rozhodovacej činnosti venujú súdnej (civilnej, správnej či trestnej) agende s cudzím prvkom, sú napr. kontaktnými bodmi európskej justičnej siete, ad hoc sudcami na ESĽP, ktorí sa pripravujú na vyslanie do medzinárodných súdnych a iných orgánov na zastupovanie SR a pod.

- individuálne 6 mesačné stáže pre 4 sudcov alebo prokurátorov bez tlmočenia, JA SR na základe dohôd o spolupráci s partnerskými organizáciami a EJTN zabezpečí realizáciu stáží v štátoch: Spolková republika Nemecko, Luxembursko, Francúzsko a Rakúsko. Stáže budú prebiehať v rozsahu 6 mesiacov na zahraničnom súde, prokuratúre a špecializovaných justičných orgánoch.